ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ARAR                         TARİH VE SAYISI

                             K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

06/01/2023
01

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Denizli İli Acıpayam İlçesi Sırçalık Mahallesi 1545 parsel no.lu 18.700,00 m2 taşınmaz   üzerine yapılacak olan 900 KW GES projesinin yapımında kullanılmak üzere 25.000.000,00 TL İller Bankası  A.Ş.,'den, Kamu  veya Özel Bankalardan kredi alınmasına, Kamu ve Özel Bankalardan alınacak kredi için İller Bankası A.Ş.'den Teminat Mektubu alınması hakkındaki talebi 1. Madde olarak değerlendirmek üzere gündeme alınan Konunun incelenmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi

 

06/01/2023
02

Denizli İli, Acıpayam İlçesi sınırları içerisinde, Batı Akdeniz Havzası’nın Köyceğiz - Dalaman Alt Havzası’ndaki Dalaman Çayı üzerinde 21,608 MW kapasiteli Karaismailler Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) Kırma-eleme Tesisi ve Beton Santrali kurulması halinde, İlçemiz Karaismailler, Sandalcık, Alcı Mahallelerini ve çevreye zarar verecek, doğa ve insan yaşamını olumsuz etkileyebilecek bu projenin araştırılması, çevrede yaşayan halkın kararı doğrultusunda hareket edilmesi olarak görüş bildirildi.

 

06/01/2023
03

Belediyenin 2022 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Abdullah SÖNMEZ, İmdat ALTUN ve Ömer YALÇINDAĞ Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçildi.

 

06/01/2023
04

Belediyemizde mevcut boş memur kadrolarından;4.dereceli 1 adet Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek  1.dereceden 1 adet  Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun  ihdas edilmesi oy birliği ile kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1 maddesine istinaden,  mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 

06/01/2023
05

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde sözleşmeli statüde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 6 Adet Mühendis, 9 adet Tekniker,  1 Adet Peyzaj Mimarı, 3 Adet Programcı, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Eğitmen, 1 Adet Çocuk Eğiticisi ve Kısmi Zamanlı Olarak 1 adet Avukat’ın, 2023 yılı ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

06/01/2023
06

4Zabıta Müdürlüğünün, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2023 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

06/01/2023
07

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı, Apa Mahallesi 160 ada 1 No.lu taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

06/01/2023
08

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan, Yukarı Mahalle, 260 ada 320 parselin, Belediyemiz adına devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

06/01/2023
09

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akalan-İmar Mahallesi 124 ada 2 ve 343 ada 2 no.lu, İmar planında Ticaret Alanında kalan taşınmazların satın alma işlemlerinin yapılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

06/01/2023
10

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan, ilan ve reklam amacıyla kullanılan billboardlar, otobüs duraklarındaki ilan panoları ve elektrikli programlanabilir dev ekran led panellerin, haftalık kira ücretleri ile belediyemiz tarafından hazırlanacak grafik tasarım ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

       

 

 

 

 

 

09/01/2023
11

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesinde 43 ada 29 ve 30  parselleri  kapsayan alanda hazırlattırılan, Uygulama İmar Planının N22B-07B-3C ve N22B-08A-4D paftalarında, 442400 - 442600 yatay, 4144000 - 4144200 dikey koordinatları arasında kalan, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yapılmasına, 3194 sayılı imar kanununun 8.maddesinin (b) bendine göre onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

09/01/2023
12

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, Gencer-Kızılsı mevkii, 260 ada 320 no.lu 8.555,70 M² taşınmazın tamamının Acıpayam Belediyesi adına devir işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

09/01/2023
13

Belediyemizin değişik birimlerinde 01/01/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında,

Tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak;

 Teknik Hizmetler Sınıfında, 6 adet mühendis, 9 adet Tekniker,  1 adet Peyzaj Mimarı, 3 adet Programcı, 1 adet Teknisyen,

Genel İdare Hizmet Sınıfında,2 adet Eğitmen, 1 adet Çocuk Eğiticisi kadro unvanlı personellere ek ödeme dahil tavan ücretten,

Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Avukatlık Hizmetleri Sınıfında, 1 adet Avukat kadro unvanlı personele net ücret tavanından, Hazine Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgelerinde belirlenen ücretlerden ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

09/01/2023
14

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren, belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere, 2023 Yılı Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen 2023 yılında ödenecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin, 1.325,00-TL ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

09/01/2023
15

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Apa Mahallesi, Köyiçi mevkii,  160 ada, 1 no.lu 365,17 M² arsa nitelikli taşınmazın satılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

09/01/2023
16

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Akalan Mahallesi, Köyiçi mevkii, 124 ada 2 no.lu, 307,00 M² ,  343 ada 2 no.lu, 250,00 M² arsa vasfındaki taşınmazların satın alınmasına, oy çokluğu ile karar verildi.  

 

09/01/2023
17

İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan ve ilan ve reklam amacıyla kullanılan,

- Bilboardların haftalık kira ücretinin KDV Hariç 1.000,00 TL,

- Duraklardaki ilan panolarının haftalık kira ücretinin KDV Hariç 500,00 TL,

- Elektrikli panonun haftalık kira ücretinin KDV Hariç 3.000,00 TL,

-Belediye tarafından yapılacak tasarım ücretlerinin KDV Hariç 1.250,00 TL olmasını uygun gören Plan ve Bütçe komisyonu raporunun, komisyondan geldiği şekli kabulüne,oy birliği ile karar verildi.

 

09/01/2023
18

İlçemiz, Sırçalık Mahallesi, 1545 parsel no.lu 18.700,00 m2 taşınmaz üzerine yapılacak olan 900 KW GES projesinin yapımında kullanılmak üzere 25.000.000,00 TL İller Bankası  A.Ş.,'den, Kamu  veya Özel Bankalardan kredi alınmasına, Kamu ve Özel Bankalardan alınacak kredi için İller Bankası A.Ş.'den Teminat Mektubu alınması için yapılan işaretli oylama neticesine göre 6 ret oya karşılık, 15  kabul oyla, oy çokluğu ile karar verildi.