ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

        KARAR                         TARİH VE SAYISI

                             K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

07/04/2023
29

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Yukarı Mahalle, 260 ada 320 parsel 8.555,70 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yurt yapılmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre tahsisinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

no

07/04/2023
30

Acıpayam Belediyesi uhdesinde intikal edecek taşınmaz mal ve haklara ilişkin işlemleri bedelli, bedelsiz olarak terkin etmek üzere Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a (TC No 34153131236)  yetki verilmesine toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

07/04/2023
31

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizde, Emekli olacak personellerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere için 10.000.000,00 TL kredi kullanılması hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, 

 

07/04/2023
32

Belediye Meclis Üyeleri, Tevfik ÖNCÜL ve Abdullah SÖNMEZ, (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyesi olarak seçildi.

07/04/2023
33

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Mahir ALTUĞ, Şükrü YALÇIN, Arif ALAGÖZ, Ali BARDAKCI,   Ertan BAŞKAN

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine ; Mustafa SARGIN,       Gülbin Gülsen ÖZTAŞ, Ramazan AKTAŞ, Erkut ERDOĞAN, Ertan BAŞKAN

İdari Ve Genel İşler Komisyonu Üyeliğine ; Gülbin Gülsen ÖZTAŞ, Mehmet ESKİN, Abdullah KANDEMİR, Zühal DEMİR, Ömer YALÇINDAĞ

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; Murat CANKARDAŞ, Abdullah SÖNMEZ, Orhan GÜN,     Abdullah ONAÇ, Baki TATAR

Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine; Metin AFŞARLI, Birgül BURHAN, Arif ALAGÖZ, Huri Ceren KURT, Ömer YALÇINDAĞ seçildi.

 

07/04/2023
34

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan, Acıpayam Belediyesi 2022 yılı faaliyetlerini gösterir Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun oylanmasında, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR, Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, Mehmet ALEV, Abdullah ONAÇ, ve Ömer YALÇINDAĞ’ın  Ret oyu kullandıkları, Meclis 1.Başkan Vekili ve oturuma katılan 13 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

 

07/04/2023
35

Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu.  

 

07/04/2023
36

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı  Mahalle,  260 ada, 320 no.lu  8555,70 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 10 (on) yıllığına tahsisinin yapılmasına; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

07/04/2023
37

Belediyemizde  çalışmakta olan işçi kadrosundaki personellerden emekliliğe hak edip  emekli olacak personellerin kıdem tazminatlarının  ödemesinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den, Kamu veya Özel Bankalardan 10.000.000,00 TL kredi talebinde bulunulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 38/g  maddelerine istinaden, işaretli oylama neticesinde, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.