ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

06/05/2022
20

Akaryakıt İşletmesi Sorumlusu Muhammet KESİCİ’nin, Acıpayam Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi cirosunun %1 oranında kesin ve süresiz teminat mektubunun Acıpayam Belediye Başkanlığının kefaleti ile Denizbank Acıpayam Şubesinden alınması hakkındaki talebi 8. Madde olarak görüşülmek üzere gündeme oy birliği ile alındı.

 

06/05/2022
21

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2021 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

06/05/2022
22

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yumrutaş Mahallesinde muhtelif parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

06/05/2022
23

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet Konağı alanında hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

 

06/05/2022
24

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 gurubunda işlem gören belediyemizin, norm kadro Müdürlüklerine eklenen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hakkındaki talebinin İdari ve Genel İşler Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

06/05/2022
25

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı,Alaattin Mahallesi 4448 no.lu, Akalan Mahallesi 633 ada 112 no.lu, Darıveren Mahallesi 204 ada 1 ve 206 ada 1 no.lu, Kumafşarı-İmar Mahallesi, 142 ada 1 no.lu, Çamlık Mahallesi 4 ada 8 no.lu parsellerin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

06/05/2022
26

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz, Hisar, Pınarbaşı, Apa, Çamlık, Yukarı, Darıveren, Kuzuören ve Gümüş Mahallelerinde bulunan, mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

06/05/2022
27

Acıpayam Belediyesi Akaryakıt İstasyonu İşletmesi için;

5015 ile 5307 Sayılı Kanunlar Kapsamında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257.Maddesinin 1.Fıkrasının (8) Numaralı Bendine göre, 005 033 4640 vergi sicil numarası ile bağlı bulunduğumuz Acıpayam Vergi Dairesine verilmek üzere 2021 yılı KDV hariç 9.175.992,15 TL ciromuzun % 1 oranı olan 91.760,00 TL.’lik Kesin ve süresiz teminat mektubunun Acıpayam Belediye Başkanlığının kefaleti ile Akaryakıt İşletmemizin hesabının bulunduğu Denizbank Acıpayam Şubesinden alınmasına oy birliği ile karar verildi.

           

 

 

 

 

 

 

 

06/05/2022
28

Belediyemiz 2021 Mali Yılı bütçe kesin hesabına ait Gider ve Gelir Kesin Hesabı oy çokluğu  ile kabul edildi.

06/05/2022
29

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 452800 - 453200 yatay, 4136800 - 4137100 dikey koordinatları arasında kalan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendine istinaden oy birliği ile karar verildi.

06/05/2022
30

Meclis Başkanının talebi üzerine, bu konunun komisyonda kalacak şekilde, yetkililerle görüşülerek daha detaylı incelenmesi için Haziran Ayı Meclis toplantısında tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, oy birliği ile kabul edildi.

06/05/2022
31

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları cetvelinde C7 grubunda işlem gören ve Belediyemizin norm kadrosuna İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve (I) sayılı Memur Kadro İhdası cetvelinin kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendine istinaden oy birliği ile karar verildi.

06/05/2022
32

Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesi, 4448  nolu, Akalan Mahallesi,  633 ada 112 no.lu Darıveren Mahallesi,  204 ada 1 no.lu ve 206 ada 1 no.lu, Kumafşarı -İmar Mahallesi, 142 ada 1 no.lu Çamlık Mahallesi, 4 ada 8 no.lu taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden oy birliği ile karar verildi.

06/05/2022
33

Hisar Mahallesi, 999 - 874 no.lu, Pınarbaşı Mahallesi, 282 ada 7, 282 ada 8,  282 ada 9, 282 ada 10, 282 ada 11 ve 282 ada 12 no.lu,Apa Mahallesi, 125 ada 21, 142 ada 3, 145 ada 27  ve  249 ada 9 no.lu, Darıveren Mahallesi, 309 ada 1 no.lu, Gümüş Mahallesi,  2686 no.lu, Çamlık Mahallesi, 6 ada 1 no.lu  parsellerin satış kararının komisyonda görüşülürken her parselin ayrı ayrı oylama yapılmasının daha uygun olacağı için, Haziran Ayı Meclis Toplantısında tekrar görüşülmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna iade edilmesine,

Yukarı İmar Mahallesi, 807 ada 1 no.lu Arsa, Kuzuören Mahallesi, 0 ada 5049 no.lu  İki katlı ahşap ev ve arsa nitelikli taşınmazların satılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendine istinaden oy birliği ile karar verildi.