ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI EKİM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 YILI EKİM  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

07/10/2022
62

1. Madde olarak görüşülmek üzere oy birliği gündeme alınan;

Aşağı Mahalle, 899 Ada 7 parsel üzerinde yapımı devam eden Galericiler Sitesinin  bulunduğu bölgede yapılan Plan değişikliği ve imar uygulaması sonucu, değişen 899 ada 10 nolu parsel üzerinde bulunan 53 adet işyerinin satış işlemlerinin yapılabilmesi yapılan oylaması sonucu 8 ret oya karşılık 16 evet oyla kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

 

07/10/2022
63

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe tasarısının görüşülmesi hakkındaki talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.    

07/10/2022
64

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan “2023 yılı performans Programının” 7 ret, 1 çekimser, 16 kabul oyla, kabulüne, oyçokluğu ile karar verildi.  

 

07/10/2022
65

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2023 Yılı Ücret Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki  talebinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.  

 

07/10/2022
66

Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin yeniden belirlenmesi hususundaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

07/10/2022
67

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet Konağı alanında hazırlattırılan İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi hakkındaki  talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

07/10/2022
68

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Yukarı Mahalle, 765 ada 8 nolu parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi hakkındaki  talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi. 

07/10/2022
69

2023 Mali Yılı ve izleyen 2 yıla ait Taslak Bütçesinin, Müdürlüklere ait 2023 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri ve 2023 yılı Gelir Bütçe tasarısı madde madde okunarak, gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar ile gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. maddeleri gereğince kabulüne, 7 ret oya karşılık, 16  kabul oyla,  oyçokluğu ile karar verildi.

07/10/2022
70

Acıpayam Belediyesi 2023 Yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin 2023 Yılı Ücret Tarifesi” nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/10/2022
71

07 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik yapılmasına dair kanuna bağlı ekli K-cetvelinin III. Fazla Çalışma ücreti bölümünün B/1 Aylık Maktu Fazla Çalışma ücreti başlıklı maddesinde belirtilen; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için belirlenen 1.080.00-Tl’nin, ödenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.  

07/10/2022
72

Yukarı Mahalle, 43 ada 29 ve 30 parsellerini kapsayan Hükümet Konağı alanında hazırlattırılan Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanın konumu, ilçemiz adına hassas bir noktada yer alması sebebiyle işlemler ve incelemeler devam ettiğinden, süreç netleşinceye kadar konunun tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

07/10/2022
73

2023 Mali Yılı ve izleyen 2 yıla ait Taslak Bütçesinin, Müdürlüklere ait 2023 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri ve 2023 yılı Gelir Bütçe tasarısı madde madde okunarak, gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar ile gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. maddeleri gereğince kabulüne, 7 ret oya karşılık, 16  kabul oyla,  oyçokluğu ile karar verildi.