ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EKİM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLER

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 YILI EKİM  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

01/10/2021
52

3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; Alaattin Mahalle Muhtarı tarafından bildirilen kişinin, Alaattin Mahallesin de Bilirkişi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
53

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, Hayvan Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama yarışması, Hayvan Dostu Şehirler Projelerinin Gerçekleştirilmesine ilişkin  işbirliği  protokolün imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
54

Belediyemizin “2022 yılı performans Programı” meclis üyelerinin talebi üzerine incelenmek üzere Meclis Üyelerine dağıtılarak Ekim ayı 2.birleşiminde oylanmasına oybirliği ile karar verildi.

01/10/2021
55

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, belediyemizin 2022 yılı Vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2022 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
56

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2022 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
57

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İlçemiz, Yukarı Mahalle, 86 ada 12 parsel ve doğusunda kalan park alanı kapsayan alanda hazırlattırılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
58

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Aşağı Mahalle, 218 ada 6 no.lu, Mera vasıflı parsele Hayvan Pazarı yapılması planlandığından, Mera Vasfından çıkarmak için izin başvurusu yapılmadan önce yapılacak işlemin kamu yatırımı olduğuna dair meclis kararı alınması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
59

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, Alaattin Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
60

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Darıveren Mahallesinde, Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemiz tarafından hazırlatılan tescilli yapıların koruma alanlarını kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

01/10/2021
61

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz, Dedebağı Mahallesinde Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemiz tarafından hazırlatılan tescilli yapıların koruma alanları kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

04/10/2021
62

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan “2022 yılı performans Programının” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince kabulüne, 7 ret oya karşılık, 15  kabul oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

04/10/2021
63

Acıpayam Belediyesi 2022 Yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin 2022 Yılı Ücret Tarifesi” için yapılan işaretle oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

04/10/2021
64

2022 Mali Yılı ve izleyen 2 yıla ait Taslak Bütçesinin, Müdürlüklere ait 2022 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri ve 2022 yılı Gelir Bütçe tasarısı madde madde okunarak, gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar ile gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62. maddeleri gereğince kabulüne, 3 ret oya karşılık, 19 kabul oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

04/10/2021
65

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, Yukarı Mahalle, 86 ada 12 nolu parseli kapsayan trafo alanına ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

04/10/2021
66

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı Mahalle, 218 ada 6 parsel nolu 153.804,34 m2 sahalı Kamu Ortak Malı olan mera vasıflı taşınmazın 63.144 m2’lik bölümüne yapılacak Hayvan Pazarı ve Mezbaha amaçlı tesisin Kamu Yatırımı olduğuna dair karar alınmasına, 4 red  oya karşılık 18 kabul oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

04/10/2021
67

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesi sınırları içinde yer alan, 438000 - 441300 yatay, 4147700 - 4150300  dikey koordinatları arasında kalan, mevcut 1/1000 mevcut uygulama imar planı sınırını kapsayan ve yaklaşık 287 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

04/10/2021
68

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Darıveren Mahallesi, N22B-25D-1C ve N22B-25D-4D kadastro paftalarında yer alan, 2 adet  Tescilli Yapı Koruma Alanından oluşan, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında yaklaşık 0,93 ha alanı kapsayan, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

04/10/2021
69

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dedebağı Mahallesi, N22B-24B-2A, N22B-24B-2B ve N22B-24B-2D kadastro paftalarında yer alan  6  adet  Tescilli Yapı Koruma Alanından oluşan,  Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında yaklaşık 4,4 ha alanı kapsayan, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliğinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi.