ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

03/07/2020
39

Gelen yazıların okunup oylanarak gündeme alınması.

Gündeme alınacak gelen yazı olmadığı için gündemin 2. Maddesine geçildi.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Dedebağı Mahallesinde uygulanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde verilen itiraz taleplerinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
40

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz merkezine hizmet vermek üzere daha önce yer seçimi tamamlanan doğalgaz bölge regülatörünün yer değişikliği yapılmasına ilişkin konunun Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
41

Emlak İstimlak Müdürlüğünün,Mülkiyeti Belediyemize ait, Gölcük Mahallesi, 1193 no.lu, 289,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Gölcük Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusu bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, DESKİ’ye devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
42

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz, Avşar Mahallesi 7167, 7168, 7169, 7170 ve 7171 no.lu arsa vasfındaki toplam 5 adet taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
43

Emlak İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz Akalan Mahallesi, 342 ada 2 no.lu 3252 M2 yüzölçümlü parselin satın alınması için konunun Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
44

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz,Ucarı Mahallesi,Tapunun,1111 nolu,33.200,00 m² alanlı tarla vasfındaki taşınmazın, Acıpayam Atılım San.Tic.Ltd.Şti.’ne 10 yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

03/07/2020
45

Emlak İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti, Belediye Tüzel Kişiliği, vatandaş ve resmi kurumlar arasında olan, İlçemizin değişik Semt/Mahallelerinde bulunan hisseli taşınmazları satın alma veya satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi gereğince, Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
46

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2019 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

03/07/2020
47

Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankasından kredi kullanılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

03/07/2020
48

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ESKİN ve Arif ALAGÖZ, (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyesi olarak seçildi.

         

 

 

 

 

 

 

 

03/07/2020
49

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; Mahir ALTUĞ, Hüseyin ERDEM, Çoşkun KILINÇARSLAN,Ali BARDAKÇI, Zühal DEMİR.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine ; Mustafa  SARGIN, Tevfik ÖNCÜL, Birgül BURHAN, Huri Ceren KURT, Erkut ERDOĞAN.

İdari Ve Genel İşler Komisyonu Üyeliğine ; Şükrü YALÇIN,         Abdullah KANDEMİR, Hüseyin ERDEM,Mehmet ALEV, Baki TATAR.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine; Murat CANKARDAŞ, Abdullah SÖNMEZ, Ramazan AKTAŞ,İmdat ALTUN,Ertan BAŞKAN.

Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine; Metin AFŞARLI, Orhan GÜN, Gülşen ÖZTAŞ, Ertan BAŞKAN, Ömer YALÇINDAĞ Mevcudun oy birliği ile seçildi.

 

03/07/2020
50

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Bademli ve Mahallesinden iki, Kuzören Mahallesinden bir kişinin Adli sicil kayıtları bulunduğu, Eskiköy ve Yumrutaş Mahallelerinden birer kişinin 40 yaşını doldurmadığı tespit edildiğinden, 3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; Bademli - Kuzuören - Eskiköy ve Yumrutaş Mahalle Muhtarları tarafından bildirilen kişilerin, adı geçen Mahallelerde Bilirkişi olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

03/07/2020
51

Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu

 

06/07/2020
52

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dedebağı Mahallesi hudutları içinde bulunan 176 ada 3-4  parsellerin maliki, Ömer ARGÜN’ün  ve 176 ada 5 nolu parsel maliki  İsmail YÜKSEL’in evinin önünden geçen ve Fevzi Çakmak Caddesi olarak bilinen yolun 10 metreden 15 metreye çıkarılmasının gerek olmadığı için revizyon uygulamasının iptal edilmesini talep eden,Ömer ARGÜN ve İsmail YÜKSEL’in itirazlarının reddine karar veren İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesi.

 

06/07/2020
53

Enerya Gaz Dağıtım A.Ş.nin talebi doğrultusunda yeni regülatör yerinin boş ve uygun olması sebebiyle regülatör yerinin değiştirilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesi.

 

06/07/2020
54

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gölcük Mahallesi 1193 nolu 289,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Gölcük Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusunun bulunması ve bu kuyunun işletme ve kullanma yetkisi ve sorumluluğu DESKİ'de bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesi.

 

06/07/2020
55

Denizli İli Acıpayam İlçesi, Avşar Mahallesi, 7167 parsel 447,31 m2, 7168 parsel 600,95 m2, 7169 parsel 1490,62 m2, 7170 parsel 639,66 m2, 7171 parsel 967,65 m2 arsa vasfındaki taşınmazların satılmasına ve satışının yapılması için belediye encümenine yetki verilmesine,  toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

06/07/2020
56

Denizli İli Acıpayam İlçesi Akalan Mahallesi 342 ada 2 parsel numaralı 3252,00 m2 taşınmazın hissedarlarından satın alınması için belediye encümenine yetki verilmesine, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

06/07/2020
57

Mülkiyeti Belediyeye ait tapunun Denizli İli Acıpayam İlçesi Ucarı Mahallesi 1111 parsel numaralı 33.200,00 m2 taşınmazın on (10) yıllığına kiraya verilmesi hakkındaki konu  araştırılarak, tekrar değerlendirmek üzere geriye çekilmesine, toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

06/07/2020
58

Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliği, Resmi Kurumlar ve vatandaşlar ile İlçe Merkezi ve Mahallelerdeki hisseli olan taşınmazların hisselerinin belediye adına alınması veya satılması, trampa ve takasının yapılması ve belediye encümenine yetki verilmesi için oy çokluğu ile satın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe komisyonu Raporu için yapılan işaretli oylama sonucu komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne toplantıya katılan mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.   

 

06/07/2020
59

2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı işlemleri Gelir ve Giderlerin yasalara ve usulüne uygun yapıldığı tespit edilerek hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile aynen kabulüne mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

06/07/2020
60

Belediyemizin ihtiyaç duyduğu 8.000.000,00 TL kredinin kullanılmasına, kullanılacak kredinin öncelikle İller Bankasından Kullanılmasına, İller Bankasından daha düşük oranda kredi kullandırmaya teklif etmeleri durumunda en düşük faizli kredi vermeyi taahhüt eden diğer bankadan kredi kullanılmasını oy çokluğu ile uygun gören Plan ve Bütçe komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne, mevcut üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

06/07/2020
61

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan, Acıpayam Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporunu yeterli bulmadıkları yatırıma yönelik çalışmaların olmadığı için, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR, Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN, Ömer YALÇINDAĞ’ın In, Ret oyu kullandıkları, Meclis Başkanı ve oturuma katılan 14 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

 

06/07/2020
62

Belediye Meclisinin  2020/AĞUSTOS ayı toplantısının  07 AĞUSTOS 2020 Cuma  günü saat 15.00 de, Belediye Binası Sosyal Tesis Katında yapılması.