ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

07/02/2020
13

Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın,

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Denizli İli Acıpayam İlçesi Dodurga Mahallesi 179 ada 1 parsel no.lu 7.030,05 m2 taşınmazın Acıpayam Ziraat Odası tarafından proje hazırlatılarak Belediyeye sunması, sunulan projede belediyenin talep ve isteklerini kabul etmesi şartı ile tapunun Acıpayam Ziraat Odasına şartlı devir edilmesi hakkındaki, yazısı okunarak, gündeme alındı.İncelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün;

EDS (Elektronik Denetleme Sistemleri) projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik   Kanunun Ek-16.Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde kurulması ve işletilmesi talebi 6.maddeden sonra görüşülmek üzere gündeme alındı.

 

07/02/2020
14

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait kapalı pazar yerinden günlük geçici işgal harcı, Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4/n ve 15. maddesi ile 2464 sayılı kanununun 52. maddesine istinaden aynı kanununun 56. maddesinde belirtilen tarife gereğince; pazaryeri işgal harcı tarife bedelinin belirlenmesine dair hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

07/02/2020
15

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizde çalışmakta olan işçi kadrosundaki personelden emekliliğe hak edip çalışmaya devam eden ve işçi kadrosunda çalışmakta iken emekliliğe hak edip emekli olup da kıdem tazminatları ödemesi bitmeyen şahısların kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından kredi kullanılması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

07/02/2020
16

 Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Dodurgalar Mahallesi 4664  parsel no.lu 152,00 m²,

Kelekçi Mahallesi 7603 parsel no.lu 848,00 m²  yüzölçümlü taşınmazların Denizli Büyükşehir Belediyesi lehine 10 (on) yıllığına intifa hakkı kurularak çıplak mülkiyetinin Belediyemiz adına bedelsiz olarak devir işlemlerinin yapılması.

 

07/02/2020
17

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Uygulamalı İmar planında yol içerisinde kalan, İlçemiz Kuyucak Mahallesi, 2551 no.lu  ve  Alaattin Mahallesi,  6183 no.lu taşınmazların; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği yerin kamulaştırılması veya satın alınması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

07/02/2020
18

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alcı, Bademli, Corum, Dodurga, Eskiköy, Gölcük, Güney, Kelekçi, Kumafşarı, Kurtlar, Kuyucak, Kuzören, Yazır, Yumrutaş Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunun ilgili maddeleri gereği kadastro çalışması yapılacağından, Kadastro ekibi ile görev yapacak her mahalle için Mahalle Muhtarları tarafından bildirilen kişilerin,adı geçen Mahallelerde Bilirkişi olarak belirlenmesi.

07/02/2020
19

Belediyemize ait kapalı Pazar yerinden günlük geçici işgal harcı, Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4/n ve 15. Maddesi ile 2464 sayılı kanunun 52. Maddesine istinaden aynı kanunun 56. Maddesinde belirtilen tarife gereğince; KDV dâhil 2,20 TL (05-2,50 arası) pazaryeri işgal harcı alınması, Pazar yeri dışındaki satıcılar ile Salıpazarı haricinde Acıpayam içinde ve mahallelerde kurulan Pazar yerlerindeki satıcılardan KDV dâhil 1,00 TL İşgaliye Harcı alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.

 

07/02/2020
20

Belediyemizde çalışmakta olan işçi kadrosundaki personelden emekliliğe hak edip çalışmaya devam eden ve işçi kadrosunda çalışmakta iken emekliliğe hak edip emekli olup da kıdem tazminatları ödemesi bitmeyen şahısların kıdem tazminatlarının ödenmesi için İller Bankasından 1.500.000,00 TL kredi  talebinde bulunulması.

 

07/02/2020
21

Denizli İli Acıpayam İlçesi Kuyucak Mahallesi 2551 no.lu taşınmaz içindeki evin yolunu açmak için 2551 - 2553 - 2714 - 2739 - 2747 - 2740  2741 - 2742 - 2738 - 2736 - 2735 - 2734 - 2557 no.lu parsellerin, Alaattin Mahallesi 6183 no.lu, parselin onaylı imar planında imar yolunda kalan kısımlarının;2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.

 

07/02/2020
22

Dodurga Mahallesi 179 ada 1 parsel no.lu 7.030,05 m2 taşınmazın Acıpayam Ziraat Odasına şartlı olarak tapu devrinin yapılabilmesi için Acıpayam Ziraat Odasının, Belediyemize somut bir projeye sunmamış olması ve konunun teknik ve hukuki yönlerinin değerlendirilmesi için Belediye Başkanının belirleyeceği bir tarihte olağanüstü veya 06.03.2020 tarihinde yapılacak olan Mart ayı olağan meclis toplantısında konunun tekrar görüşülmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.

 

07/02/2020
23

EDS (Elektronik Denetleme Sistemleri) projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek-16.Maddesinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesi, kurulması

 

07/02/2020
23

Belediye Meclisinin  2020/MART  ayı toplantısının  06 MART 2020 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.