ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI EKİM  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

02/10/2020
67

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

02/10/2020
68

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62. Maddeleri gereğince Belediyemizin 2021 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

02/10/2020
69

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin 2021 yılı Vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2021 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

02/10/2020
70

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Yukarı Mahalle 260 ada 33 no.lu parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

02/10/2020
71

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz, Dodurga Mahallesi 5285 parsel 1250,00 m2 taşınmaz üzerindeki binanın 10 yıllığına kiraya verilmesi için meclis kararının alınması hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

05/10/2020
72

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallei 260 ada 33 nolu parseline ait, N22B-08D-4A, N22B-08D-1D paftaları, 442500 - 442700 yatay, 4142400 - 4142600 dikey koordinatları arasında kalan yaklaşık 0,86 ha alanı kapsayan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin oy çokluğu ile kabul edilmesi.

05/10/2020
73

Denizli İli Acıpayam İlçesi Dodurga Mahallesi 5285 parsel numaralı 1250,00 m2 taşınmazın on (10) yıllığına kiraya verilmesi için encümenin yetkili olmasının oy birliği ile kabul edilmesi.

05/10/2020
74

2021 yılı performans Programının” oy çokluğu ile kabul edilmesi.

05/10/2020
75

2021 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin, Müdürlüklere ait 2021 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri ve 2021 yılı Gelir Bütçe tasarısı madde madde okunarak, gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar ile gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarların oy çokluğu ile kabul edilmesi.

05/10/2020
76

Acıpayam Belediyesi 2021 Yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2021 Yılı Ücret Tarifesinin oy çokluğu ile kabul edilmesi.

05/10/2020
77

Belediye Meclisinin  2020/KASIM ayı toplantısının  06 KASIM 2020 Cuma  günü saat 15.00 de Belediye Düğün Salonunda yapılması.