ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 
 

04/01/2019
1

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Acıpayam Ziraat Odası tarafından İlçemiz Yukarı Mahallesi 389 ada 7 parselini kapsayan alanda özel Şehir Plancısına hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Ek Gündem olarak Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki Yazısı 6.madde olarak gündeme alınması.

 

04/01/2019
2

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapunun Denizli İli Acıpayam İlçesi Alcı Mahallesi 3937 no.lu 1.034,71 m2, 3938 nolu, 1.748,52 m2, 3939 nolu 1.813,62 m2,3940 nolu 1.306,41 m2,  3941 nolu 2.884,13 m2, toplam 5 adet  taşınmazların satılması için meclis kararının alınmasını hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

04/01/2019
3

Zabıta Müdürlüğünün, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele 2019 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

04/01/2019
4

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, tam zamanlı olarak 1 Adet Peyzaj Mimarı, 7 adet Tekniker,  4 Adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  1 adet Ekonomist, 1 adet Mimar, Kısmi zamanlı olarak 1 adet Avukat’ın,  2019 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

04/01/2019
5

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz  mevcut memur kadrolarından 9. Dereceli 1 adet Memur  kadrosunun iptal edilerek  6. dereceden 1 adet Memur  kadrosunun ihdas edilmesini hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

04/01/2019
6

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Acıpayam Ziraat Odası     tarafından İlçemiz Yukarı Mahalle, 389 ada 7 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

07/01/2019
7

Belediyenin 2018 Yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için, Muzaffer YILMAZ, Hüseyin ERDEM,   Abdullah SÖNMEZ,  Hüseyin CANSIZ ve  Ömer YALÇINDAĞ’ın Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçildi.

 

07/01/2019
8

Denizli İli Acıpayam İlçesi ALCI Mahallesi, Fettahlar Mevkii, 3937  - 3938 - 3939 no.lu tarla vasfındaki, 3940 - 3941 no.lu arsa vasfındaki parseller olmak üzere toplam 5 adet taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.

 

07/01/2019
9

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren,belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2019 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için belirlenen aylık 527,00.-lira verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun  kabul edilmesi.

 

07/01/2019
10

01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında Teknik Hizmetler Sınıfında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak; 1 Adet Peyzaj Mimarı, 7 adet Tekniker,  4 Adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  1 adet Ekonomist, 1 adet Mimar ve Avukatlık Hizmetlerinde Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak 1 adet Avukat  personelin ücretlerinin, 2019 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde açıklanan 657 Sayılı kanuna göre net aylık tutardan ödenmesini ve herhangi bir ek ödeme yapılmamasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabul edilmesi.

 

07/01/2019
11

Belediyemizde mevcut bulunan 9.dereceli 1 adet Memur kadrosunun iptal edilerek 6.dereceden 1 adet Memur kadrosunun ihdas edilmesini, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan dolu memur kadro iptal ihdaslarının yapılması için düzenlenen III sayılı cetveli uygun gören İdari ve Genel İşler Komisyon Raporunun kabul edilmesi.

 

07/01/2019
12

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahallesi sınırları içerisinde, 389 ada 7  no.lu parseli kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3B pafta, 442300 - 442400 yatay, 4144800 - 4144900 dikey koordinatları arasında yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabul edilmesi.

 

07/01/2019
13

Belediye Meclisinin  2019/ŞUBAT ayı toplantısının  08 ŞUBAT 2019 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.