ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

09/04/2019
27

Meclis Başkanlık Divanında iki yıl için görev yapmak üzere ;

Meclis Katibi asil üyeliğine, Metin AFŞARLI ve Murat CANKARDAŞ

Meclis Katibi yedek üyeliğine,  Mustafa SARGIN ve Gülsen ÖZTAŞ seçildi.

09/04/2019
28

Meclis Başkanlık Divanında iki yıl için görev yapmak üzere ;

Meclis Birinci 1.Başkan Vekilliğine ;  Abdullah KANDEMİR

Meclis İkinci Başkan Vekilliğine ;  Şükrü YALÇIN seçildi.

09/04/2019
29

Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ESKİN ve Arif ALAGÖZ, (1) bir yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Encümen Üyesi olarak seçildi.

09/04/2019
30

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine ; Mahir ALTUĞ, Hüseyin ERDEM, Çoşkun KILINÇARSLAN,Ali BARDAKÇI,Ömer YALÇINDAĞ.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine ; Mustafa  SARGIN,     Tevfik ÖNCÜL, Birgül BURHAN, Huri Ceren KURT, Erkut ERDOĞAN.

3-İdari Ve Genel İşler Komisyonu Üyeliğine ; Şükrü YALÇIN,     Abdullah  KANDEMİR, Hüseyin ERDEM, Mehmet ALEV,Zühal DEMİR

4- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine;     Murat CANKARDAŞ, Abdullah SÖNMEZ, Ramazan AKTAŞ,Baki TATAR,Ertan BAŞKAN,

5- Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine;      Metin AFŞARLI, Orhan GÜN, Gülsen ÖZTAŞ,İmdat ALTUN,Ali BARDAKÇI,

Mevcudun oy birliği ile seçildi.

09/04/2019
31

4081 Sayılı Çiftçi Malları Korunması hakkındaki kanunun 4. Maddesi gereğince, Çiftçi Malları koruma Meclisine ve Murakabe heyetine belediye Meclisi tarafından  gizli oyla 5 asıl ve 5 yedek olmak üzere 10 kişinin seçilmesi hakkındaki talebinin gündemin 10. Maddesi olarak, görüşülmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

09/04/2019
32

5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Toplantısı başlıklı 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Tutanak düzenlenmesi ve kararlarının yazılması başlıklı 16.maddesine istinaden, Meclis Toplantılarının Sesli cihazlara kayıt edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

09/04/2019
33

Belediyemizin üyesi bulunduğu, Acıpayam Belediye Başkanının doğal üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliğine, Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılan işaretli oylama sonucunda, Belediye Meclis Üyeleri Arif ALAGÖZ ve Abdullah KANDEMİR, asil üye, Mahir ALTUĞ yedek üye olarak mevcudun oy çokluğu ile seçildi.  

 

09/04/2019
34

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri gereğince sözleşme yapmaya Belediye adına Belediye Başkanının yetkili olacağından, Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için, belediyemiz ile yetkili memur sendikası (BEMBİRSEN) arasında Sosyal Denge sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Sayın Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesine işaretli oylama sonucunda, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

09/04/2019
35

Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle meclisin bilgisine sunuldu.

 

09/04/2019
36

Yazı İşleri Müdürlüğünün, 4081 Sayılı Çiftçi Malları Korunması hakkındaki kanunun 4. Maddesi gereğince, Çiftçi Malları koruma Meclisine ve Murakabe heyetine belediye Meclisi tarafından  gizli oyla 5 asıl ve 5 yedek üyenin seçilmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Tarım ve Hayvancılık komisyonuna havalesine işaretli oylama sonucunda, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

09/04/2019
37

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince hazırlanan, Acıpayam Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporunu yeterli bulmadıkları ve 2019 yılı içinde yatırıma yönelik çalışmaların daha fazla yapılması için, Ertan BAŞKAN, Zühal DEMİR, Baki TATAR, Huri Ceren KURT, Ali BARDAKÇI, İmdat ALTUN, Mehmet ALEV, Erkut ERDOĞAN, Ömer YALÇINDAĞ’ın Ret oyu kullandıkları, Meclis 1.Başkan Vekili ve oturuma katılan 15 üyenin kabul oyu kullandıkları görülerek 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

 

09/04/2019
38

NİSAN  Ayı Belediye meclis toplantı gündeminde yer alan tüm evrakların görüşülmesi tamamlanmış olduğundan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince, Belediye Meclisinin  2019/MAYIS ayı toplantısının  03 MAYIS 2019 Cuma  günü saat 15.00 de  Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, işaretli oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi.