ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

04/10/2019
88

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün;

Belediyemizdeki memur kadrolarından; Mali Hizmetler Müdürü, Sağlık İşleri Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadroları derece-kademe değişikliği kadro ihdaslarının  yapılması hususundaki, yazısı okunarak, Meclis Başkanının talebi üzerine 7. madde olarak görüşülmek üzere mevcudun oy birliği gündeme alındı.

04/10/2019
89

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

04/10/2019
90

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62. Maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

04/10/2019
91

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin 2020 yılı Vergi,resim,harç ve ücretlerine ilişkin “2020 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

04/10/2019
92

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Pınaryazı Mahallesi 202 ada 1 ve 1665 parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

 

04/10/2019
93

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Çamlık Mahallesi 28 ada 33 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki talebi incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi.

07/10/2019
94

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz  mevcut memur kadrolarından mali Hizmetler Müdürü, Sağlık İşleri Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrolarının derece-kademe değişikliği kadro ihdaslarının  yapılması hakkındaki, talebi incelenmek üzere İdari ve Genel İşler komisyonuna havalesi.

07/10/2019
95

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Pınaryazı Mahallesi 202 ada 1 parseli ve 1665 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

07/10/2019
96

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, 28 ada 33 nolu parseli kapsayan, alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulü.

07/10/2019
97

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan “2020 yılı performans Programının” kabulüne, işaretli oylama neticesinde, 8 ret oya karşılık, 15 üyenin  kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

07/10/2019
98

2020 yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin, Müdürlüklere ait 2020 yılı gider bütçesi ödenek teklifleri ve 2020 yılı Gelir Bütçe tasarısı madde madde okunarak, gider bütçe kalemlerindeki yazılı miktarlar ile gelir bütçe kalemlerindeki yazılı miktarların kabulüne, işaretli oylama neticesinde,  8 ret oya karşılık, 15 üyenin  kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.  

07/10/2019
99

Acıpayam Belediyesi 2020 Yılı vergi, resim,harç ve ücretlerine ilişkin “2020 Yılı Ücret Tarifesinin kabulüne, işaretli oylama neticesinde, 8 ret oya karşılık, 15 üyenin  kabul oyuyla, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

07/10/2019
100

Belediye Meclisinin  2019/KASIM ayı toplantısının  08 KASIM 2019 Cuma  günü saat 15.00 de Meclis Toplantı Salonunda yapılması.