ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM  AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

                                  1. OTURUM        05/10/2018

 

05/10/2018
97

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

05/10/2018
98

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2019 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin,5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

05/10/2018
99

Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Acıpayam Belediyesi 2019 yılı Vergi,resim,harç ve ücretlerine ilişkin “2019 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

05/10/2018
100

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Gürbüz YALÇIN tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 719 ada 7, 8, 9 ve 10  no.lu parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

05/10/2018
101

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Behiye DEMİR tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 34 ada 106 ve 107 no.lu parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki  talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

05/10/2018
102

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dedebağı Mahallesinde bulunan, tapunun 169 ada, 78 ve 79  parsel no.lu parsellerin, imar planında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması veya satın alınması  hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

05/10/2018
103

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz, Yukarı Mahalle, 458 ada 1 no.lu, 64 ada 13-14-15 no.lu taşınmazlar  üzerinde  Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait  içme suyu deposu ve terfi merkezi  bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

                          2. OTURUM    08/10/2018

08/10/2018
104

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde bulunan, Uygulamalı İmar Planında yol içerisinde kalan tapunun 635 ada, 24 no.lu parselin kamulaştırılması veya satın alınması için, gerekli kararın alınması hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

08/10/2018
105

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, 719 ada 7, 8, 9 ve 10  no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3A paftası, 441700 – 441800 yatay, 4145000 – 4145100 dikey koordinatları arasında yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/2018
106

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yukarı Mahalle, 34 ada 106 ve 107  no.lu parselleri kapsayan alanda yapılan, İmar Planının N22B-07B-3D paftası, 441800 – 441900 yatay, 4144300 – 4144400 dikey koordinatları arasında yer alan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

08/10/2018
107

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Yukarı İmar Mahallesi, 458 Ada 1 parsel no.lu 3.322  M2, Yukarı Mahalle, 64 Ada 13 parsel no.lu 561,00 M2, 64 ada, 14 parsel no.lu 559,00 M2, 64 ada 15 parsel no.lu 557,00 M2 yüzölçümlü taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyon raporunun kabulü.

08/10/2018
108

Denizli İli Acıpayam İlçesi Dedebağı Mahallesi, Köyiçi mevkii, 169 ada 78 parsel nolu 396,13 M2 ve 169 ada 79 parsel nolu 213,09 M2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazların, Uygulamalı imar planında yolda kalan kısımlarının, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. Maddesi ile satın alınmasını, anlaşılmadığı takdirde aynı kanunun 11.maddesine göre kamulaştırma yapılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

08/10/2018
109

5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan 2019 yılı performans Programını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

08/10/2018
110

2019 yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin oy birliği ile kabulü.

 

08/10/2018
111

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi  vergi, resim,harç ve ücretlerine ilişkin 2019 Yılı Ücret Tarifesinin kabulü..

 

08/10/2018
112

Belediye Meclisinin  2018 / KASIM ayı toplantısının  02 KASIM 2018 Cuma  günü saat 15.00 de  YEŞİLYUVA Mahallesinde yapılması.