ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   06/01/2017

 

06/01/2017
1

 

2016 Yılı Gelir ve Giderlerinin denetlenmesi için denetim komisyonu üyesi seçimi sonucunda;

Şükrü YALÇIN,   Nursel TAŞ, Abdullah SÖNMEZ , Veli KARADAĞ, Ömer YALÇINDAĞ ‘ın Denetim Komisyonuna seçilmesi.

 

06/01/2017
2

Zabıta Müdürlüğünün Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonu havalesi

 

 

06/01/2017

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik gereğince hazırlanan memur kadrolarından, Belediyemizde mevcut bulunan 1.Dereceli 2 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek 8. Dereceden 2 adet Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesi, 9.Dereceli 1 adet Jeolog kadrosunun iptal edilerek 11. Dereceden 1 adet Teknisyen Kadrosunun ihdas edilmesi, Boş Kadro Değişikliği, Dolu-Boş Kadro Durumu cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki talebinin incelenmesi üzere  İdari İşler  komisyonu havalesi

 

 

06/01/2017
4

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere 2017 yılında Kısmı Zamanlı olarak 1 Adet Avukat, 1 Adet Mimar, tam zamanlı olarak 1 adet Peyzaj Mimarı, 1 adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 1 Adet Programcı ve 4 Adet Teknikerin sözleşmeli statüsünde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin  incelenmesi üzere  Plan ve Bütçe Komisyonu havalesi.

 

06/01/2017
5

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Karahöyükafşarı  Mahallesinde bulunan 42  adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi

 

 

06/01/2017
6

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Dedebağı Mahallesinde ekli imar palanında Yol ve Konut alanı içerisinde Kalan ve Mevcutta zemin üzerinde Park ve Çocuk Parkı olduğundan 123 ada 22  nolu parselin  vatandaşlardan satın alınmasına veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havalesi

 

06/01/2017
7

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yalçın BERBER’in Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi 469 ada 50 nolu parselini belediyemize hibe etmek istediğine dair talebinin kabulü konusunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin g bendine göre karar alınması hakkındaki talebinin Konu encümen kararı ile çözüleceğinden gündemden çıkarılması.

 

06/01/2017
8

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Acıpayam İlçesi, Ucarı Mahallesi 1429 nolu taşınmazın satın alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi

06/01/2017
9

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ali Osman ASLANKARA ve hissedarlarının, İlçemiz Yassıhöyük Mahallesinde 5502-5503 ve 5581 nolu adlarına kayıtlı parseller imar planında park ve yol alanı içerisinde kaldığından satın alınmasına dair talebinin mecliste görüşülerek karar alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havalesi

06/01/2017
10

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Acıpayam İlçesi Kuyucak Mahallesinde Şehir Plancısına hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi

2.OTURUM

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aşağı, Yukarı, Çamlık, Yeni ve Pınaryazı Mahalleleri sınırları içinde yer alan; 1/1000 ölçekli halihazır haritaların ve 440300 - 446800 yatay, 4140300 - 4148100 dikey koordinatları arasında,  mevcut uygulama imar planı sınırını kapsayan, yaklaşık 860 ha. alada hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planını uygun gören Bayındırlık ve İmar Komisyon raporunun kabulü.

09/01/2017
11

09/01/2017
12

İlçemiz, Pınaryazı    Mahallesi  1924    nolu,  mülkiyeti  vatandaşa   ait olduğu ve  443 300 -443 600  yatay, 4141 600- 4142 700 dikey  koordinatları arasında kalan yaklaşık 4.5 Ha. 443300-443600 yatay,

4141600-4142700 dikey koordinatları

arasında kalan yaklaşık 4.5 ha alanı kapsamaktadır

alanı kapsayan, orman sınırına kadar  arada kalan  bölgede   düzgün yapılaşmanın  sağlanması için konut amaçlı olmak üzere  imar planı  yapılması uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
13

Kuyucak Mahallesinin; kırsal yerleşim olması, halkın kırsal yerleşime sahip küçük bahçeli evlerde ikamet etmesi, Söz konusu plan hükümlerinin değiştirilerek minimum parsel büyüklüğünün 400 m2’ye düşürülmesinin, halkın ev yapabilmesinin önünü açması ve mevcut arsasına ruhsat almasına imkân sağlaması nedeniyle hazırlanan uygulama imar planı değişikliğini uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
14

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren, belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde çalışan personellere 2017 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için belirlenen aylık 453,00.-lira verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
15

Belediyemizde mevcut bulunan 1.Dereceli 2 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek 8. Dereceden 2 adet Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesini,

Belediyemizde mevcut bulunan 9.Dereceli 1 adet Jeolog kadrosunun iptal edilerek 11. Dereceden 1 adet Teknisyen Kadrosunun ihdas edilmesini,

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince ve yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen  ekte sunulan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (memur), IV Sayılı Dolu-Boş Kadro Durumu (memur) cetvellerini uygun gören İdari  İşler komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
16

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında sözleşmeli olarak Teknik Hizmetler sınıfında çalıştırılmak üzere Kısmi Zamanlı 1 adet Avukat, 1 Adet Mimar, Tam zamanlı olarak, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 4 adet Tekniker, 1 Adet Mühendis(Harita Mühendisi), 1 Adet Teknisyen,1 Adet Programcı personelin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları”  başlıklı genelgesinde açıklanan 657 sayılı kanuna göre net aylık  tutardan ödenmek üzere çalıştırılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
17

Gelirlerinin belediyemiz hizmet ve yatırımlarında kullanılmak üzere,

İlçemiz Karahöyükafşarı Mahallesinde müstakil parsellerden tapunun 2324-2336-2410-4330-4474-4647-4944-5013-5205-5209-5412-5746-5885-5949-6134-6343-6346-6420-6507-6529-6549-6633-6661-6726-6740-6752-6772-6839-6878-6899-6951-6958-7061-7108-7111-7124-7125-7126-7127-7128-7129 ve 7130 nolu toplam 42 adet taşınmazın satılmasını, satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
18

6831 sayılı yasanın 2B maddesince satışa çıkarılan, İlçemiz Ucarı Mahallesinde bulunan tapunun 1429 parselde kayıtlı bulunan 25.074,45 M2. taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınmasına, satın alma işlemlerinde Belediye encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulü..

09/01/2017
19

İlçemiz Yassıhöyük Mahallesinde Ali Osman ASLANKARA ve hissedarlarına ait 5502-5503 ve 5581 nolu parseller ile imar planında yol ve park alanı içinde kalan 5510-5522-5580-5504  bu parsellerin Belediyemiz maddi imkanlar doğrultusunda  2942 sayılı kamulaştırma kanunun ilgili maddeleri gereğince satın alınmasına, satın alma işlemlerinde Belediye encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulü.

09/01/2017
20

Belediye Meclisinin  2017/ ŞUBAT ayı toplantısının  03 ŞUBAT 2017 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.