2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   05/02/2016

1

05/02/2016
2016 / 15

Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden gelen vatandaşlarımızın düğün, mevlit ve pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapılacak pazar yerlerinin yapımında kullanılmak üzere muhtelif malzeme alımı için 700.000 TL. kredi talebinde bulunulması hakkındaki talep yazısı okunarak 13. Madde,

Fen İşleri Müdürlüğünden gelen Fen İşleri biriminde çalışmak üzere  tam zamanlı sözleşmeli olarak Harita Teknikeri çalıştırılmak üzere gerekli kararın alınması hakkındaki talep yazısı okunarak 14. Madde olarak gündeme alınması..  

2

05/02/2016
2016 / 16

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Dodurgalar Mahallesi 5287 nolu parselin bulunduğu Park Alanına Halı Saha ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla tahsis edilmesi istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

3

05/02/2016
2016 /17

İlçemiz Yumrutaş Mahallesi Köy içi mevkii, 356 ve 357 nolu adalarda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi düzenlemesi yapılması için bu alanda İmar Plan Değişikliğinin tarafımızdan hazırlattırılıp-hazırlattırılmaması konusundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

4

05/02/2016
2016 / 18

6360 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği tüzel kişiliği sona ererek Belediyemiz Mahallesine dönüşen köy ve beldelerin İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılmasına dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

5

05/02/2016
2016 / 19

Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda, İlçemiz Yukarı Mahalle 222 ada 13 nolu parselin bulunduğu ve imar planında Park alanı olarak görünen alanın Ticari + Konut alanına çevrilmesi için alınan Belediye Meclisinin 11/01/2016 tarih ve 13 nolu Meclis Kararının iptal edilmesi ve konunun tekrar değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

6

05/02/2016
2016 /20

Ömer Ali KAR’ın, İlçemiz Yumrutaş Mahallesi, 932 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

7

05/02/2016
2016 /21

Megavat Enerji Anonim Şirketi yetkilisi Hüseyin TEKİN’in, şirket adına kayıtlı Yeşildere Mahallesi N22 B 09B 3 pafta 214 ada 10 parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

8

05/02/2016
2016 / 22

İlçemiz merkez ve mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere beton parke ve bordür taş alımı işi için 3.000.000 TL. kredi talebinde bulunulmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

9

05/02/2016
2016 /23

İlçemiz Merkezinde yapılacak olan İş ve  kültür merkezi yapımı için 7.000.000 TL. kredi talebinde bulunulmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

10

05/02/2016
2016 /24

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece ve kadro değişikliklerinin yapılabilmesi hususunda anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Dolu ve Boş kadro cetvellerinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının İdari İşler Komisyonuna Havalesi.

       

 

2. OTURUM   08/02/2016

1

08/02/2016
2016 /25

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Çamlık Mahallesi, Tapunun 27-28-K pafta, 693 ada 2-3 nolu parselleri kapsayan şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini  uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

2

08/02/2016
2016 /26

Belediyemiz adına kayıtlı olan Acıpayam İlçesi,  Boğazdere  Mahallesi  Kapuzağzı mevkii Tapunun 139 ada 24   parsel nolu   131,28 m2 lik  taşınmazın  Boğazdere  Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğine satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

3

08/02/2016
2016 /27

05/02/2016 tarihli oturumda Vatandaşlarımızın düğün, mevlit ve Pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için İlçemiz Mahallelerde Pazar yeri yapımında kullanılmak üzere muhtelif malzeme alımı için 700.000 TL. kredi  talebinde bulunulmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

4

08/02/2016
2016 /28

05/02/2016 tarihli oturumda gündeme alınan, Fen İşleri bünyesinde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Harita Teknikeri çalıştırılması için ücretinin belirlenmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

5

08/02/2016
2016 /29

Belediye Meclisinin 07/07/2015 tarih ve 135 sayılı  meclis kararı revize edilerek, imar planı bulunmayan  Akşar, Alcı, Aliveren, Apa, Bademli, Bedirbey, Benlik, Boğazdere, Corum, Çakır, Çiftlik, Eskiköy, Gümüş, Güney, Hacıkurtlar, Hisar, Karahüyük, Karahüyükafşarı, Kırca, Köke, Kurtlar, Kuzören, Mevlütler, Oğuz, Olukbaşı, Ovayurt, Ören, Pınarbaşı, Karaismailler, Sırçalık, Ucarı ve Yeniköy Mahallelerimizde  İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının  ve İmar Planı bulunan Acıpayam-Merkez, Akalan, Alaattin, Darıveren, Dedebağı, Dodurgalar, Gölcük, Kelekçi, Kumafşarı, Kuyucak, Pınaryazı, Yassıhöyük, Yazır, Yeşildere, Yeşilyuva ve Yumrutaş Mahallelerimizinde  (İlçe Merkezi ve  Beldelerimiz)  Halihazır Haritaları,Jeolojik-Jeoteknik  Etütlerin  İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun  kabulü.

6

08/02/2016
2016 /30

Mevcut imar planında bulunan konut alanının tarımsal depolama alanına dönüştürülmesi sonucu, bölgenin ihtiyacı olan yöresel tarım ürünlerinin depolanabileceği bir tesisin yapılmasına imkan sağlanmış olması ve herhangi bir yoğunluk ve nüfus artışına sebebiyet vermemesi nedeniyle, Denizli İli,Acıpayam İlçesi,Yumrutaş Mahallesi, Tapunun N22-B2-3C pafta, 932 nolu  kapsayan şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

7

08/02/2016
2016 /31

6360 sayılı kanun ile Belediyemize bağlanan 13 belde ve 38 köy ile birlikte İlçemizin mahalle sayısı 56 ya ulaşmış olup, ilçemize bağlanan mahallelerde bunan açılmayan, bozuk ve taş döşenmeyen yolların yapımında kullanılmak üzere  beton parke ve bordür taş malzemesi alımı için iller bankasından 3.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun  gören  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

8

08/02/2016
2016 /32

İlçemiz  Çamlık Mahallesi sınırları içinde bulunan Tapunun Çamlık-İmar, Armut arası mevki 615 ada 2 parselde kayıtlı  1914M2. İmar planında Acıpayam Belediyesi iş ve Bilim Merkezi olarak görülen alanın  İŞ  ve KÜLTÜR MERKEZİ yapılması için İller Bankasından 7.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun  gören  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun kabulü.

 

3. OTURUM   09/02/2016

1

09/02/2016
2016 /33

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan memur kadrolarından 2. dereceli 1 adet Ayniyat Saymanı kadrosunun iptal edilerek 1. dereceden 1 adet Muhasebeci, 5. Dereceli 1 Adet Memur kadrosunun iptal edilerek 1. Dereceden 1 Adet Muhasebeci, 5. Dereceli 2 Adet Tahsildar kadrosunun iptal edilerek 2. Dereceden 2 Adet Muhasebeci, 5. Dereceli 1 Adet Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek 3. Dereceden 1 Adet Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesine, aynı Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince  boş memur kadro iptal ihdaslarının yapılması için düzenlenen II sayılı cetvellerinin onaylanmasını  uygun gören  İdari İşler Komisyonu Raporunun kabulü.

2

09/02/2016
2016 /34

6360 sayılı kanun ile Belediyemize bağlanan 13 belde ve 38 köy ile birlikte İlçemizin mahalle sayısı 56 ya ulaşmış olup, ilçemize bağlanan mahallelerde bulunan vatandaşların düğün, mevlit ve Pazar yeri ihtiyaçlarının gidermek üzere kapalı alanı bulunmayan mahallelerde yapılmak üzere  muhtelif malzeme alımı için iller bankasından 700.000,00.-lira kredi talebinde bulunulmasını uygun  gören  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulü.

3

09/02/2016
2016 /35

İlçemiz Mahallelerinin yol, sokak ve binaların ölçüm çalışmalarının yapılması için  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde  Tam zamanlı Harita teknikeri çalıştırılmak üzere  Maliye Bakanlığının 2016 yılı için açıkladığı Mahalli İdareler sözleşmeli personel ücret tavanların  657 sayılı kanuna göre net aylık 2.522,20.-lira tutardan ödenmek üzere çalıştırılmasını uygun  gören  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulü.

4

09/02/2016
2016 /36

Belediye Meclisinin  2016/ MART ayı toplantısının  04 MART 2016 Cuma günü saat 15.00 yapılması