2016 YILI MART AYI TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI MART AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   04/03/2016

1

04/03/2016
37

-Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın Belediyemizin Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olması hakkındaki talebinin 11. Madde,

-Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 9351 nolu parselde bulunan Belediye hizmet binası kat mülkiyetli olup park alanı ile birlikte tamamının Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki talebinin 12. Madde,

-Emlak ve İstim Müdürlüğünün Mülkiyeti Belediyemize ait olan Alaattin Mahallesinde 131 Ada, 1 Nolu Parsel üzerinde bulunan iş yerlerinin satışı için gerekli meclis kararlarının alınmasına, satışından elde edilen gelir ile Belediyemizin Devam eden ve Başlayacak olan muhtelif yatırımlarında kullanılmasına, satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin 13. Madde,

-Emlak ve İstim Müdürlüğünün, 05/10/2015 tarih ve 2015/181 sayılı meclis kararıyla kurulan, Belediyemiz Emlak ve  İstimlak Müdürlüğüne ait "Acıpayam Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nin kararının alınması hakkındaki talebinin  14. Madde,

-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kuyucak Köyü Camileri ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Belediyemiz ve Vatandaşlar adına kayıtlı Kuyucak Mahallesi, 2939-2947 ve 2938 nolu parseller ile ilgili hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  onanması hakkındaki  talebinin  15. Madde olarak gündeme alındı

2

04/03/2016
38

Yeniköy Mahallesinde 40, Kırca Mahallesinde 42, Karahöyük Mahallesinde 25 adet olmak üzere toplam 107 Adet arsanın satışının yapılması hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının Plan Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

3

04/03/2016
39

Evkan ERDAĞ’ın Akalan Mahallesinde İçkili Balık-Kebap Lokantası açmak için İçkili Bölge gösterilmesi istemine dair Akalan Mahallesinde İçkili Bölgenin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

4

04/03/2016
40

İlçemiz Oğuz Mahallesi,Denizli Antalya Karayolu Oğuz Kavşağı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Palanı Değişikliğine yapılan itiraz talebinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

5

04/03/2016
41

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince dondurulan 4 Adet Mali Hizmetler Müdürü ve 1 Adet Yazı İşleri Müdürü kadrosunun İptal edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere    İdari İşler komisyonuna havalesi.

6

2.OTURUM

Belediyemiz adına kayıtlı olan Dodurgalar Mahallesi 0 ada 5287 parsel nolu  2848 m2 lik   taşınmazın     Halı Saha ve Çevre Düzenlemesi  yapılmak  amacıyla  5216  sayılı  Büyükşehir Belediye  Kanunu gereğince  Denizli  Büyükşehir Belediyesi –Emlak İstimlak  Dairesi Başkanlığı  Taşınmaz Mallar   Şube Müdürlüğüne tahsisin yapılmasını uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

07/03/2016
42

7

07/03/2016
43

İlçemiz Yumrutaş Mahallesi  Köy içi mevkiinde düzenlenen 18. Madde uygulaması sonucu oluşan hatalı  işlem yapılan 357 ve 356 nolu adalarda 3194 sayılı 18. Madde düzenlemesinin yeniden uygulanabilmesi için gerekli 1/1000 Uygulama İmar plan değişikliğinin belediyemizce  hazırlattırılmasını uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Kabulü.

8

07/03/2016
44

Acıpayam İlçesi Aşağı Mahalle, 222 ada 13 nolu  taşınmazının imar durumunun ticari alan veya konut alanı olarak düzenlenmesini  talebi ekinde, Plan değişikliği için gerekli olan; tapu fotokopisi, harita plan örneği, imar durumu aslı, Yeterlilik grubuna haiz şehir plancısı tarafından hazırlanmış plan değişikliği teklifi ve  açıklama raporu ile plan değişikliği onay harcı makbuzunun bulunmadığı tespit edildiğinden  talebin reddine karar veren İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü

9

07/03/2016
45

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşildere Mahallesi, Tepedibi Mevkii, Tapunun N22B-09B-3 pafta, 214 ada 10 nolu  parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

10

07/03/2016
46

Belediyemizin Akdeniz Belediyeler Birliğine üye olarak katılmasına, Şükrü YALÇIN  ve Hüseyin CANSIZ’ın Asil üye olarak seçilmesi.

11

07/03/2016
47

İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 9351 nolu parselde bulunan Belediye hizmet binası kat mülkiyetli olup park alanı ile birlikte tamamının Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

12

07/03/2016
48

Alaattin Mahallesinde 131 Ada, 1 Nolu Parsel üzerinde bulunan iş yerlerinin satışı için gerekli meclis kararlarının alınmasına, satışından elde edilen gelir ile Belediyemizin Devam eden ve Başlayacak olan muhtelif yatırımlarında kullanılmasına, satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin Plan Bütçe ile İmar ve Bayındırlık  komisyonlarına havalesi.

13

07/03/2016
49

Acıpayam Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nin kararının alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin İdari İşler komisyonuna havalesi.

14

07/03/2016
50

Kuyucak Mahallesi, 2939-2947 ve 2938 nolu parseller ile ilgili hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi..

15

07/03/2016
51

İlçemiz Yeniköy Mahallesinde 40 Adet, Kırca Mahallesinde 42 adet ve Karahöyük Mahallesinde 25 adet toplam 107 adet imar parseli olan arsaların gelirinin belediyemiz hizmetlerinde sarf edilmek üzere  satılmasına ve satışında Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan Bütçe ile İmar ve Bayırlık Komisyonlarının  Raporunun kabulü.

16

3.OTURUM

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, belediyemizdeki dondurulmuş kadrolardan 2.dereceli 1 adet, 5.dereceli 2 adet, 6.dereceli 1 adet Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun, 4.dereceli 1 adet Yazı işleri Müdür kadrosunun iptal edilmesi ve  aynı Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince  boş memur kadro iptal ihdaslarının yapılması için düzenlenen II sayılı cetvellerinin onaylanmasını uygun gören  İdari İşler Komisyonu Raporunun kabulü.

08/03/2016
52

17

08/03/2016
53

İlçemiz  Alaattin Mahallesi  Köy içi mevkii, Tapunun  131 ada 1 parselde kayıtlı 1.078M2 arsa üzerindeki Belediyemize ait Birinci katta bulunan  13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 ve 26 nolu bağımsız bölümlerde kayıtlı on dört adet işyerinin gelirinin belediyemiz hizmetlerinde sarf edilmek üzere  satılmasına ve satışında Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan Bütçe ile İmar ve Bayırlık Komisyonu Raporunun kabulü..

18

08/03/2016
54

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kuyucak Mahallesi, sınırları içinde bulunan 2938-2939-2947 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulamalı imar planı değişikliği ile yol hattının; cami duvarları ve merdiveni esas alınarak düzenlenmiş olması, mevcut cami duvarları ile merdivenin yapılan plan değişikliği ile korunmuş olması nedeniyle uygulama imar planı değişikliğini uygun  gören İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun kabulu.

19

08/03/2016
55

Belediye Meclisinin  2016/ NİSAN ayı toplantısının  06 NİSAN 2016 Çarşamba günü saat 16.00 yapılması