2016 YILI KASIM AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI KASIM AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   04/11/2016

 

04/11/2016
204

İlk Mahalli idareler seçimlerine kadar boşalan Meclis Başkanlık Divanında görev yapmak üzere;  Meclis Katibi asil üyeliğine Vildan KİRİŞ  seçildi.

 

04/11/2016
205

Fen İşleri Müdürlüğünün İlçemiz Yukarı mahalle 43 ada 1 parsel üzerinde bulanan Özel İdare Binasının yıkım kararının alınması hakkındaki talebinin 14. Madde,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Çamlık Mahallesi Oğuzbağardı mevkiinde bulunan ve Belediyemizce yapılan 3194 sayılı Kanunun 18. Madde uygulamasına dahil edilmeyen 196 m2 'lik dere yatağı ile 9 ada 1 parsel no'lu taşınmazın özel şahıs parseli içinde kalan 247,98 m2 'lik kısım için hazineye ödenecek 324.105,40 TL bedelin ve ödemenin ne şekilde yapılacağı hususlarını içeren ekteki sulh anlaşmasının imzalanmasına yönelik yetkilendirme kararı ile birlikte sulh anlaşmasının onaylanması hakkındaki talebi 15. madde olarak gündeme alındı.

 

 

04/11/2016
206

Meclis İhtisas Komisyonları ile ilgili olarak, boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Veli KARADAĞ mevcudun oy birliği ile seçildi.

 

 

04/11/2016
207

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 yılı için 39.780.000,00.-lira olarak yapılan Bütçe yetmeyeceğinden 21.556.000,00.-lira ek bütçe yapılması talebinin  incelenmek üzere   Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

04/11/2016
208

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yeniköy ve Benlik köylerimizin parsel sınırlarının kayıklığı nedeniyle İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılabilmesi için Meclis Kararının alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi..

 

 

04/11/2016
209

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ömer AKIN’ın Yukarı Mahallede Atatürk Bulvarı ile Kütüphane arasında Tanyeri Caddesi ile kesişen 180 nolu sokağın Dr.Himmet AKIN isminin verilmesi talebinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonu ile İdari İşler Komisyonuna havalesi

 

04/11/2016
210

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçe Merkezi ve Pınaryazı Mahallesini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/11/2016
211

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Mustafa AYDIN adına kayıtlı Kelekçi Mahallesi 7637 nolu taşınmazın bulunduğu alan yerleşim olduğu ve imar planının bulunmadığından belediyemiz tarafından imar planı yapılması istenmektedir. parsel ve çevresinde yapılaşmalar olduğu da dikkate alınarak talebinin Mecliste görüşülerek imar planı yapılıp-yapılmaması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/11/2016
212

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yumrutaş Mahallesinde talep ile 18. madde uygulama yapılması için işlemler başlatılmış olup,Ancak imar planında bölgede kayma nedeniyle işlem yapılamadığından Lokal olarak Muhtelif Parselleri kapsayan alanda Şehir Plancısına hazırlattırılan bölgeyi kapsayan alanda 1/1000 ölçekli İmar Planının Değişikliğinin Mecliste görüşülerek onaylanıp-onaylanmaması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

04/11/2016
213

Denizli İli Acıpayam İlçesi Yukarı Mahalle 60 ada -14 parsel numaralı 2.081,72 M2 yüzölçümlü Kargır Ceza evi Binası ve Lojmanı vasfında olan taşınmazın belediyemiz tarafından Gazi ve Kültür evi yapılması için Maliye Hazinesinden tahsis edilmesi.

 

04/11/2016
214

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde ekli imar palanında Meydan ve Otopark olduğundan Belediyemiz ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan ve otopark düzenlemesi yapılacağından 530 ada 1 parsel 531 ada 7-8-9 parseller ve bağımsız bölümleri vatandaşlardan satın alınmasına veya 2942 sayılı Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması için gerekli meclis kararının alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

 

04/11/2016
215

Acıpayam Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma Vakfı Başkanlığı tarafından Alaattin Mahallesinde ikamet eden Süleyman KURAL'a barınma yardımı yapılmak üzere,  Denizli İli Acıpayam İlçesi Alaattin Mahallesi 18 Pafta 226 Ada 14 nolu 226 M2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine göre 10 yıllığına Acıpayam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına tahsis edilmesi.

 

04/11/2016
216

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, İlçemiz merkez ve mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere beton parke ve bordür taşı alımı işi için 4.000.000 TL. kredi ihtiyacı gerektiğinden kredi talebinin Mecliste değerlendirilmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

04/11/2016
217

Fen İşleri Müdürlüğünün,İlçemiz Yukarı mahalle 43 ada 1 parsel üzerinde bulanan Özel İdare Binasının tapusu Denizli Büyükşehir tarafından Belediyemize devir edilmiş olup, yıkım kararının alınması hakkındaki talebinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

2.OTURUM

Acıpayam Çamlık Mahallesi Oğuzbağardı mevkiinde bulunan 9 Ada 1 parsel nolu Hazine taşınmazının 247,98 M2’lik kısmı ile aynı yerde bulunan 196 M2’lik taşınmazların toplam değeri olan 324.105,40 TL Hazine zararının herhangi bir şarta bağlı olmaksızın Hazineye ödenmesine ve  ödemesinin 2 yıl içinde Aylık taksitler halinde ödenmesi için hazırlanan SULH ANTLAŞMASININ  belediyemiz adına imzalanmasında Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’a yetki verilmesi.  

07/11/2016
218

 

07/11/2016
219

2016 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Ek Bütçesinin Müdürlüklere ait 2016 yılı ek gider bütçesi ödenek teklifleri ve 2016 yılı ek gelir bütçe tasarısının Plan ve Bütçe  komisyonu  Raporunun Kabulü.

07/11/2016  
220

İlçemiz merkez ve mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere  beton parke ve bordür taş malzemesi alımı için İller Bankasından 4.000.000,00.-lira kredi talebinde bulunulması Plan ve Bütçe  komisyon Raporunun Kabulü.

07/11/2016
221

İlçemiz Yeşilyuva mahallesi, İmar planında Meydan ve  park olarak görülen 530 ada 1 parsel ile 531 ada 7-8-9 parseller ve bağımsız bölümlerin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Meydan ve otopark düzenlemesi yapılacağından parsellerin Belediyemiz tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma yapılması,  Plan ve Bütçe  komisyon Raporunun Kabulü.

07/11/2016
222

İmar planı bulunmayan  Yeniköy Mahallesi, 449 800-449  700 Yatay , 4 143 200- 4 142 100 Dikey – Benlik Mahallesi  428 700-428 800 Yatay , 4 120 300- 4 117 200  Dikey    koordinatları  arasında  kalan  bölgelerin İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının Planlarının   belediyemiz  tarafından  yapılması için işlemlerin başlatılması, İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/11/2016
223

Yukarı Mahalle Atatürk Bulvarı ile  Kütüphane Caddesi  Tanyeri Caddesi ile kesişen 180 nolu  sokağın isminin Dr.Himmet AKIN Sokağı olarak değiştirilmesi, İmar ve Bayındırlık  komisyonu ile İdari İşler Komisyonu raporunun kabulü.

07/11/2016
224

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mahallesinde yaklaşık 7.3 ha alanı kapsayan alanda hazırlanan,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/11/2016
225

Denizli İli, Acıpayam İlçesi  Yukarı   Mahalle, Atatürk Bulvarı, tapunun 27-28 Pa pafta 43 ada 1 parselde bulunan  Mülkiyeti Belediyemiz adına  kayıtlı olan  Bodrum+Zemin+3 normal katlı Özel İdare Binasının yıkım işleminin yapılması, İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

07/11/2016
226

Belediye Meclisinin  2016/ ARALIK ayı toplantısının  02 ARALIK 2016 CUMA  günü saat 15.00 Belediye Sarayı 2. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılması.