2016 NİSAN AYI KARAR ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   06/04/2016

1

06/04/2016
56

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen Yumrutaş Mahallesi 356-357 nolu adaları kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 Uygulama imar değişikliğinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki talebinin  19. Madde olarak gündeme alındı

2

06/04/2016
57

İlçemiz Karaismailler mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen 238 ada 12 parsel bilgileri verilen taşınmaz malı mahallemizin Yarı açık kapalı alan talebi doğrultusunda Mahalle halkının ortak kullanımı olarak Pazaryeri, düğün ve mevlüt alanı yapılmak üzere Maliye Hazinesinden Belediyemize tahsisinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

3

06/04/2016
58

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup 222 sayılı ilköğretim kanunu gereğince okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilen yerlerin ilçemiz mahallelerinde vatandaşlarımıza hizmet verecek Yaşlı ve Hasta Bakım Evi (Huzur evi ) Kapalı Kültür evi, Pazaryeri, düğün ve mevlit alanı için belediyemize ait parsel olmadığından dolayı bu parsellerin Belediyemize tahsisinin yapılması için meclis kararının alınması hususundaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

4

06/04/2016
59

Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İlçemiz Akalan Mahallesi, Ucarı Mahallesi, Ovayurt Mahallesi, Yeşidere Mahallesi ve Darıveren Mahallesinde bulunan, belediyemiz adına kayıtlı arsaların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   Plan ve Bütçe   komisyonuna havalesi

5

06/04/2016
60

Mustafa Ali SAĞUN’un İlçemiz Yukarı Mahalle 61 ada 12-15-16 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kanuni askı süreci içerisinde yapmış olduğu itirazına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi

6

06/04/2016
61

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 21. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün, mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 301 ada 2 nolu parsel üzerinde irtifak hakkı talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi

7

06/04/2016
62

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kararının alınması hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere  İdari İşler komisyonuna havalesi

8

06/04/2016
63

Belediyemizde mevcut bulunan 2 adet Teknisyen, 2 adet Zabıta Memuru ve 1 adet Muhasip kadro derecelerinin değiştirilmesi için düzenlenen evrakı ekindeki cetvelin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere  İdari İşler komisyonuna havalesi

9

2.OTURUM

07/04/2016
64

Akalan  Mahallesi ve çevresinde  içkili  bölge içine  alınabilecek  bir  alan  belirlenemediğini belirten İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

10

07/04/2016
65

Denizli Antalya Karayolu Oğuz Kavşağı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Palanı Değişikliği için yapılan itiraz talebinin itiraz edenin yetkisinin olmaması- itirazın  hangi konuda –hangi parselle ilgili  belli olmadığı için itiraz talebinin reddini uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü

11

07/04/2016
66

Yeşilyuva Mahallesinde bulunan kat mülkiyetli Belediye Hizmet binası ve  Park Alanının Denizli Büyükşehir  Belediyesine devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

12

07/04/2016
67

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğini uygun gören İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü. 

13

07/04/2016
68

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar Meclis Başkanlık Divanı olarak görev yapmak üzere Hüseyin CANSIZ ve Nurhayat ŞANLI’nın Asil Katip Üye, İdris CENGİZ ve Nursel TAŞ yedek katip üye olarak seçildi

14

07/04/2016
69

.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar Meclis Başkanlık Divanında görev yapmak üzere 1. Başkan Vekili olarak Halil PEKDEMİR,  2. Başkan Vekili olarak Şükrü YALÇIN seçildi

15

07/04/2016
70

İlçemiz Yeniköy Mahallesinde 40 Adet, Kırca Mahallesinde 42 adet ve Karahöyük Mahallesinde 25 adet toplam 107 adet imar parseli olan arsaların gelirinin belediyemiz hizmetlerinde sarf edilmek üzere  satılmasına ve satışında Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören Plan Bütçe ile İmar ve Bayırlık Komisyonlarının  Raporunun kabulü.

16

07/04/2016
70

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Belediye Encümeni Üyesi olarak bir yıl görev yapmak üzere, Nursel TAŞ, Birgül BURHAN seçildi.

17

07/04/2016
71

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine  istinaden;  

a) Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine; İbrahim ADAY, Hüseyin CANSIZ, Ahmet AKINCI, Remzi ŞAKIN ve Reşat ALKAYA mevcudun oy birliği ile seçildi.

b) İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine; Muzaffer YILMAZ, Mehmet KIRGIL, Nurhayat ŞANLI, Vildan KİRİŞ ve İmdat ALTUN mevcudun oy birliği ile seçildi.

c) Çevre ve Sağlık İşleri Komisyonu Üyeliğine; Alim OKTAY,Abdullah SÖNMEZ, İdris CENGİZ,Harun Reşit KAYA ve Ramazan ACAR mevcudun oy birliği ile seçildi.

d)  Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliğine ; Muzaffer YILMAZ, İbrahim ADAY ve Mevlüt AKSOY mevcudun oy birliği ile seçildi.

e) İdari ve Genel İşler  Komisyonu Üyeliğine; Ahmet BAKIRTAŞ, İdris CENGİZ, Mehmet KIRGIL, Şükrü YALÇIN ve Ömer YALÇINDAĞ mevcudun oy birliği ile seçildi.

18

07/04/2016
72

Belediye Meclisi Denetim Komisyonunca hazırlanan 2015 yılına ait Denetim Komisyonu Raporu Meclis Başkanı tarafından okutulmak suretiyle Meclisin bilgisine sunuldu

19

07/03/2016
73

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi,5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi Başkanlık Makamının 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporunun yeterli görülmesine  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

20

07/04/2016
74

Yumrutaş Mahallesi 356-357 nolu adaları kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 Uygulama imar değişikliğinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

21

08/04/2016
75

Belediye Meclisinin  2016/ MAYIS ayı toplantısının  04 MAYIS 2016 Çarşamba günü saat 16.00 yapılması