2015 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN
2015 YILI EYLÜL  AYI TOPLANTISININ 04 EYLÜL 2015 (1.BİRLEŞİM), 
07 EYLÜL 2015 (2.BİRLEŞİM) KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

 

KARAR                         TARİH VE SAYISI

K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

 

1. B  İ  R  L  E  Ş  İ  M

 

1

04/09/2015
2015 /157

İlçemizde yapılmakta olan inşaatların kontrollerinin- parsellere bina yerleşim –aplikasyon işlemleri ile ifraz tevhit- 18. madde uygulamalarının yapılması aşamasında gerekli kontrollerinin de yapılması için Müdürlüğümüz bünyesinde tam zamanlı- bulunmaması durumunda kısmi zamanlı Harita Mühendisi çalıştırılması için gerekli kararın alınmasını hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talep yazısının  10.madde olarak gündeme alınması hk. .

 

2

04/09/2015
2015 /158

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait Karahöyük Mahallesi 3 pafta 3615, 3616, 3721 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerde kullanılmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesi istemine dair önergenin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi hk.

 

3

04/09/2015
2015/ 159

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle 288 ada 1 nolu ve 288 ada 2 nolu parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara Kültür ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesi istemine dair önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi hk.

 

4

04/09/2015
2015 /160

Acıpayam Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün İlçemiz Gümüş Mahallesinde bulunan daha önce kahvehane olarak kullanılan ve boş olan belediyemize ait binanın kur’an Kursu olarak kullanılmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığına süresiz ve beş yıllığına tahsis edilmesi istemine dair önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hk.

 

5

04.09.2015
2015 /161

Belediyemize dilekçe ile müracaat eden  Şevket AKÖZ’ün, 18. Maddeden çıkmış olan İlçemiz Yukarı Mahalle 345 ada 6 nolu parselinin imar değişikliği sonrasında yol genişliğinin arttırılması neticesinde 472 M2 olan parselinin 341 M2’ye düştüğü nedeniyle inşaat yapamadığı için inşaat yapma hakkının korunması talebine dair önergenin Konunun incelenmesi için mar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi hk

 

6

04/09/2015
2015 /162

İnsan “Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece değişikliklerinin yapılabilmesi hususunda anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Dolu ve Boş kadro cetvellerinin incelendiğine dair İdari İşler Komisyonu Raporunun kabulü hk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

2. B İ R L E Ş İ M

 

     ilçemizde çiftçi malları korumasının kurulması uygun olmadığına karar veren  Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan  Raporun kabulü hk.

7

07.09.2015
2015/ 163

Gölcük Mahallesi ve yakın çevresinde  imar planının  ana yola  cepheli parsellerin  ilgili içkili  bölge şartlarını - mesafeyi kurtarmadığı, arka cephede de kalan bölgelerin  Tarımsal niteliği   korunacak alan niteliğinde olması nedeniyle içkili bölge olarak yapılabilinecek alanın bulunmamasını belirten İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü hk.

 

 

8

07.09.2015
2015/ 164

Olukbaşı  Mahallesi ve yakın çevresinde mahalleye ulaşan  yola   kenarında bulunan  parsellerin  yola  bağlantısı bulunmadığı, tek katlı  halen yıpranmış binanın bulunduğu, Binanın bulunduğu alanın yakın çevresinde  konut-ahır- tarlalar bulunduğu  ve tarlaların  ekim –dikim yapıldığı tespit edildiği için Olukbaşı –Kelekçi  çevresinde sunulan tapuların bulundukları alanlar içkili bölge olarak   uygun  olmadığını belirten İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü hk.

 

 

9

07.09.2015
2015/ 165

    İlçemiz Akşar Mahallesinde bulunan  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1400 parsel nolu kamu orta malı  24500 m2’lik bölgenin  hayvancılık yapılmak üzere  imar planı  yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü hk.

 

10

07.09.2015
2015/ 166

    Belediyemiz Şehircilik ve imar hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Tam zamanlı Harita Mühendisi  çalıştırılması hk.

 

11 

07.09.2015
2015/ 167

İlçemiz Gümüş Mahallesinde 14 pafta, 2220 parselde kayıtlı bulunan 241M2. İçinde bulunan tek katlı  Binanın Gümüş Mahallesinde ikamet eden vatandaşların kur’an öğrenmeleri için Diyanet İşleri Başkanlığı Acıpayam İlçe Müftülüğüne 5 yıllığına tahsis edilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu  Komisyon raporunun kabulü hk

 

12

07.09.2015
2015/ 168

İlçemiz Karahöyük  Mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı olan bu 3 pafta  3615,3616 ve 3721  parsel nolu parselde bulunan ve Aydın  Kültür ve Tabiat Varlıklarını  Koruma  Bölge Kurulu tarafından tescillenen  yapıların  Kültürel ve Sosyal  Faaliyetlerde  kullanılmak amacıyla   Denizli  Büyükşehir Belediyesine  bedelsiz   devredilmesini uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun  kabulü hk

 

13

07.09.2015
2015/ 169

2015/EKİM Ayı toplantısının 02 EKİM 2015 Cuma günü saat 16.00 da  yapılması hk