T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020  YILI  TEMMUZ  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin TEMMUZ ayı toplantısı 03 TEMMUZ 2020 CUMA günü saat: 15.00'de Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır.  

        

Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Belediye Düğün Salonunda  hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

 

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- İlçemiz Dedebağı Mahallesinde uygulanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içerisinde verilen itiraz taleplerinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

3- İlçemiz merkezine hizmet vermek üzere daha önce yer seçimi tamamlanan doğalgaz bölge regülatörünün yer değişikliği yapılmasına ilişkin konunun Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- Mülkiyeti Belediyemize ait, Gölcük Mahallesi, 1193 no.lu, 289,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Gölcük Mahallesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan sondaj kuyusu bulunduğundan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki görüşülmesi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

5- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz, Avşar Mahallesi 7167, 7168, 7169, 7170 ve 7171 no.lu arsa vasfındaki toplam 5 adet taşınmazın satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- İlçemiz Akalan Mahallesi, 342 ada 2 no.lu 3252 M2 yüzölçümlü parselin satın alınması için konunun Mecliste görüşülmesi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7-Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz, Ucarı Mahallesi,  Tapunun, 1111 nolu, 33.200,00 m² alanlı tarla vasfındaki taşınmazın, Acıpayam Atılım San.Tic.Ltd.Şti.’ne 10 yıllığına kiraya verilmesi için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

8- Mülkiyeti, Belediye Tüzel Kişiliği, vatandaş ve resmi kurumlar arasında olan, İlçemizin değişik Semt/Mahallelerinde bulunan hisseli taşınmazları satın alma veya satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesi gereğince, Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

9- 5393 sayılı belediye kanunun 64 maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince 2019 yılına ait gelir ve gider kesin hesabın görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

10- İller Bankasından kredi kullanılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

11- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 33 maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üyesi seçiminin yapılması hakkındaki Yazı İşleri  Müdürlüğünün Yazısı.

12-5393 Sayılı Belediye Kanununun, 24.maddesi ve belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere kurulacak Meclis İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üyelerinin tespiti hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün Yazısı.

13- Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Bademli ve Mahallesinden iki, Kuzören Mahallesinden bir kişinin Adli sicil kayıtları bulunduğu, Eskiköy ve Yumrutaş Mahallelerinden birer kişinin 40 yaşını doldurmadığı tespit edildiğinden, 3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; eksik olan bilirkişilerin belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

14- 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 25.maddesi gereğince, 2019 yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve İşlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan, 2019 yılına ait Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

15- 5393 Sayılı Belediye Kanununun,56.maddesi gereğince, 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemiz 2019 Yılına ait Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

16- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 26/06/2020