T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2021  YILI  EKİM  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Birleşim Tarihi     :  01/10/2020  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Binası Sosyal Tesis Katı

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Alaattin Mahallesinden eksik olarak bildirilen 1 adet bilirkişinin 3402 sayılı kadastro kanunun 47/B Maddesi hükmü gereğince; belirlenmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısı.

3- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, “Hayvan dostu Şehirler – Enpati Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması”na katılarak “Acıpayam Hayvan Barınağı Projesi” (AHBAP) ile ödül almaya hak kazandığı için, Hayvan Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama yarışması İşbirliği Protokolün imzalanması hakkındaki Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısı. 

4-5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin 2021 yılı Vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2022 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

6-5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62. Maddeleri gereğince Belediyemizin 2022 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

7- ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İlçemiz, Yukarı Mahalle, 86 ada 12 parsel ve doğusunda kalan park alanı kapsayan alanda hazırlattırılan Trafo Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

8- İlçemiz, Aşağı Mahalle, 218 ada 6 no.lu, Mera vasıflı parsele Hayvan Pazarı yapılması planlandığından, Mera Vasfından çıkarmak için izin başvurusu yapılmadan önce yapılacak işlemin kamu yatırımı olduğuna dair meclis kararı alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

9-Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan, Alaattin Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

10- İlçemiz, Darıveren Mahallesinde, Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemiz tarafından hazırlatılan tescilli yapıların koruma alanlarını kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

11- İlçemiz, Dedebağı Mahallesinde Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemiz tarafından hazırlatılan tescilli yapıların koruma alanları kapsayan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı. 27/09/2021

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı