T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020  YILI  EKİM  AYI  MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Birleşim Tarihi     :  02/10/2020  Cuma

Saati ve Yeri         :  15.00     Belediye Düğün Salonu

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62. Maddeleri gereğince Belediyemizin 2021 mali yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin 2021 yılı Vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2021 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

5- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Yukarı Mahalle 260 ada 33 no.lu parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlçemiz, Dodurga Mahallesi 5285 parsel 1250,00 m2 taşınmaz üzerindeki binanın 10 yıllığına kiraya verilmesi için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 28/09/2020

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı