T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin EYLÜL ayı toplantısı 06 EYLÜL 2019 CUMA günü saat: 15.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.          

            Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların Gündeme alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan stratejik planın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-Pamukkale Üniversitesi Acıpayam Meslek Yüksek okulunda okuyan ve Belediyemiz hizmet binası 4 ve 5 katında bulunan binada kız öğrencilerin misafirhane olarak kalmaları için günlük bir öğün akşam yemeği, yakacak, internet hizmetleri dahil 2019-2020 öğretim yılı için öğrenci başına alınacak ücretin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- Türkiye genelinde sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla bisiklet yollarının yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca proje başlatıldığı belirtilmiş olup, nakdi yardım ile yaptırılacağından, yapılacak bisiklet yolunun plana işlenmesi için, Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Plan Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5-Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak hazırlattırılan İlçemiz Dedebağı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- Nazım İmar Planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak özel Şehir Plancısına hazırlattırılan İlçemiz Darıveren Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7- İlçemiz Aliveren Mahallesi, 225 Ada, 4 nolu, Benlik Mahallesi 442 nolu, Kurtlar Mahallesi 2573 nolu ve 506 nolu  toplam 4 adet belediyemiz adına kayıtlı tarla vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

8-Belediye Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen veya görevlendirilecek olan, Başkan Yardımcılarına verilecek ödeneğin, 5393 Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

9- Belediyemizde, Tekniker kadrosunda, Tam zamanlı sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak personelin aylık net ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

10- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.

 

 

                                                                                                          Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı