T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince, Acıpayam Belediye Meclisinin EKİM  ayı toplantısı 04 EKİM 2019 CUMA günü saat: 15.00'de Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.          

            Aşağıda gündemde yazılı bulunan konuların görüşülerek karar bağlanması için, belirli gün ve saatte Belediye Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunulmasını arz ve rica ederim.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1- Gelen Yazıların Gündeme alınması.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62. Maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27 nci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan, belediyemizin 2020 yılı Vergi,resim,harç ve ücretlerine ilişkin “2020 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

5- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Pınaryazı Mahallesi 202 ada 1 ve 1665 parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- Acıpayam Nazım ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak, İlçemiz Çamlık Mahallesi 28 ada 33 parseli kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 30/09/2019

 

 

 

Dr.Hulusi ŞEVKAN

Belediye Başkanı