T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 06 NİSAN 2018 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-Belediyemizde, Tekniker ve Mühendis kadrolarında Tam zamanlı sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak personelin aylık net ücretinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

3- Hatice ÖZGÜLER tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 697 ada  8 - 9 ve 10  no.lu  parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

4- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İlçemiz Aşağı Mahalle, 373 ada 6 – 7 - 20 ve 21 no.lu, parselleri kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi  hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5- İlçemiz DODURGALAR  Mahallesinde 15  adet, BEDİRBEY  Mahallesinde 11 adet, ESKİKÖY  Mahallesinde 1 adet ve KUMAFŞARI  Mahallesinde 1 adet olmak üzere Toplam 28 adet belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

6- Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Aliveren Mahallesi 121 ada, 1 no.lu, 120 ada, 1 no.lu, 118 ada, 2 no.lu parseller Karayolları kamulaştırma koridoru içerisinde kalması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırılma kanununun 30. Maddesi gereği Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğüne tapu devrinin yapılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7- Maliye Hazinesi tarafından açılan ve devam etmekte olan davada Mahkeme tarafından Maliye Hazinesine devri talep edilen, Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Hisar Mahallesi, 140  ve  980 no.lu, Eskiköy Mahallesi,  5827 no.lu, Güney Mahallesi,  7091 -  7092 no.lu, Kırca Mahallesi,  2360 no.lu,  Ovayurt Mahallesi, 1627 -  1471 no.lu, Yassıhöyük Mahallesi, 2323 no.lu  parsellerin Maliye Hazinesi adına devrinin yapılması için meclis kararının alınması hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

8-5393 Sayılı Belediye Kanununun, 33 maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üyesi seçiminin yapılması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

9-5393 Sayılı Belediye Kanununun, 24.maddesi ve belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden 1 yıl görev yapmak üzere kurulacak Meclis İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üyelerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

10-5393 Sayılı Belediye Kanununun, 25.maddesi gereğince,2017 yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap Kayıt ve İşlemlerinin incelendiğine dair Denetim Komisyonunca hazırlanan 2017 yılına ait Denetim Raporunun okunarak Meclisin bilgisine sunulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

11-5393 Sayılı Belediye Kanununun,56.maddesi gereğince, 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkındaki yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemiz 2017 Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

12- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış.