T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C. ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2018 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 05 EKİM 2018 Cuma günü saat: 15.00’de YEŞİLDERE Mahallesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-2019 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin,5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi 2019 yılı Vergi,resim,harç ve ücretlerine ilişkin “2019 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

5- Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Gürbüz YALÇIN tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 719 ada 7, 8, 9 ve 10 no.lu parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6- Uygulama İmar Planlarına uygun olarak Behiye DEMİR tarafından, İlçemiz Yukarı Mahalle, 34 ada 106 ve 107 no.lu parsellerini kapsayan alanda hazırlattırılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7-İlçemiz Dedebağı Mahallesinde bulunan, tapunun 169 ada, 78 ve 79 parsel no.lu parsellerin, imar planında yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması veya satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8-İlçemiz, Yukarı Mahalle, 458 ada 1 no.lu, 64 ada 13-14-15 no.lu taşınmazlar üzerinde Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait içme suyu deposu ve terfi merkezi bulunduğundan, Mülkiyeti Belediyemize ait Yukarı Mahalle, 458 ada 1 no.lu, 64 ada 13-14-15 no.lu taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

9-İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde bulunan, Uygulamalı İmar Planında yol içerisinde kalan tapunun 635 ada, 24 no.lu parselin kamulaştırılması veya satın alınması için, gerekli kararın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

10-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 01/10/2018