İhaleler
Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanım İşinin Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

Acıpayam Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanımı İşinin Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi aşağıdaki tabloda verilen gün ve saatte Aşağı Mahallesi, Hastane Caddesi, No:1 adresinde bulunan Acıpayam Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır.

 

S. No

İhalenin Konusu

İşin Niteliği

Muhammen

Bedeli KDV

Hariç (TL)

İhale Süresi

Geçici

Teminat

%3 (TL)

Şartname

Bedeli

(TL)

İhale Tarihi ve Saati

       1

Ambalaj

Atıkları

 

Ambalaj Atıklarının

Kaynağında Ayrı Toplanması ve Geri Kazanım İşinin

Lisanslı Firmalarca Yapılması İhalesi

487.462,44  TL

30 Ay

14.623,87 TL

500 TL

04.07.2024

Saat 10: 00

 

İdarenin:

a.         İhale, 04 Temmuz 2024 tarihinde Perşembe günü saat 10.00 da Acıpayam Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. 

b.         Adresi : Aşağı Mahallesi, Hastane Caddesi, No:1  20800 Acıpayam/ DENİZLİ

c.         Telefon ve Faks: 0 258 518 12 22 ( Dahili 121 ) ve 0 258 518 33 25

d.         Elektronik Posta Adresi: temizlik@acipayam.bel.tr

e.         İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde Acıpayam Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

f.          İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Acıpayam Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

 

 

 

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır ve aşağıda belirtilen belge ve evrakları getirmesi gerekmektedir.

 

1.       Kanuni ikametgâhı olması,

2.       Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

3.       Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

4.       İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,

5.       Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.       Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz,

7.       İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

8.       Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

9.       Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

10.   Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

11.   Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.

12.   Acıpayam Belediyesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler. İhale tarihinde herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

13.   İhaleye katılacakların Acıpayam Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.

14.   Sözleşme öncesi ( ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

15.   İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini teslim eden, ancak açık artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

16.   Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

17.   İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır.

18.   Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine göre Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.   

19.   Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.