DUYURU

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesine göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerde, belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yılbaşından önce ise yıllık performans programınıhazırlayarak onay için belediye meclisine sunması; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesine göre de valinin mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performansplanını hazırlayarak il genel meclisinin onayına sunmaları gerekmektedir.

 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine göre stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi ile performans programlarına yönelik usul ve esaslar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

 

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanına verilen bu yetki, 24/07/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2nci maddesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına tevdi edilmiştir.

 

Söz konusu yetkiye istinaden stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Bu kapsamda, ilgili belediyeler, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerecek olan stratejik planlarını; Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, kalkınma planları, programlar ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak hazırlar.

 

Stratejik Planın en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar hazırlanarak Belediye Meclisinin onayına sunulması ve onaya müteakip T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na resmi yazı ile gönderilmesi ve elektronik kopasının da ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

 

Stratejik Planın söz konusu sürede hazırlanabilmesi için planlamalar yapılmış ve süreç belirlenmiştir. Belediyemizin hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla Stratejik Planın bütünsel bir bakış açısı ile oluşturulması gereğinden hareketle, tüm çalışma arkadaşlarımızın yapılacak çalışmaların her aşamasında özverili destek vermesi son derece önemlidir. Tüm süreçte çalışma arkadaşlarımızın kendisinden beklenenleri zamanında ve etkin şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Bu hükümler çerçevesinde; Belediyemiz “Acıpayam Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışması”nın başladığını tüm harcama birimlerine ve tüm paydaşlarımızın bilgisine sunarız.