ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   07/07/2017

 

07/07/2017
107

KARAHÜYÜKAFŞARI Mahallesi Muhtarı Ahmet KARADAĞ’ın mahallesinin adının tarihteki adı olan “Avşar” şeklinde değiştirilmesi hakkındaki 28/06/2017 tarihli dilekçesi okunarak talebinin Meclis Başkanının talebi üzerine oy birliği ile 8. madde olarak gündeme alınması..

 

07/07/2017
108

Belediyemiz adına kayıtlı bulunan Pınarbaşı Mahallesinde  22 adet, Güney Mahallesinde  6 adet, toplam 28 adet taşınmazların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi

 

07/07/2017
109

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Park ve Çevre düzenlemesi yapılacağından, Kelekçi Mahallesi 7601 no.lu parselin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi.

 

07/07/2017
110

Enerya Denizli Gaz Dağ.A.Ş. tarafından Denizli Doğalgaz Dağıtım Projesi kapsamında İlçemiz doğal gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla 3 adet bölge regülatör istasyonu kurulacağından istenilen yerlerde bölge regülatör istasyonu kurulması için gerekli iznin verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

07/07/2017
111

Belediye Meclisinin 06.07.2015 tarih ve 2015/133 sayılı Meclis kararı ile oy çokluğuyla, Yeşilyuva Mahallesi Akaryakıt İstasyonu Tesisi bulunan yerin tesisi ile birlikte satılmasına karar verilen, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 119 ada 15 parselin yenileme tescili sonucunda oluşan  648 ada 1 no.lu parsel olarak düzeltilmesi.

 

07/07/2017
112

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezarlık ve Çevre Düzenlemesi yapılacağından Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Kuyucak Mahallesi 2585 no.lu parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

07/07/2017
113

Türkiye Diyanet Vakfı Acıpayam Şubesi tarafından Kur'an Kursu ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla, Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Yeşilyuva Mahallesi 593 ada 8 no.lu ve 593 ada 9 no.lu Parsellerin Türkiye Diyanet Vakfı Acıpayam Şubesi adına tahsisi veya bedelli/bedelsiz devri  yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

07/07/2017
114

Belediyemiz değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere,2 adet Mühendis,2 adet tekniker ve 1 adet ekonomist personelin sözleşme statüsünde çalıştırılmak üzere aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Müdürlüğünün yazısının İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

07/07/2017
115

Gündem dışı gelen, Gündeme 9. Madde olarak alınan; ACIPAYAM’a bağlı “KARAHÜYÜKAFŞARI” Mahallesinin adının tarihdeki adı olan “AVŞAR” şeklinde değiştirilmesi hakkındaki KARAHÜYÜKAFŞARI Mahallesi Muhtarı Ahmet KARADAĞ’ın talebinin İdari İşler  Komisyonuna havalesi.

 

2.OTURUM

Acıpayam Mal Müdürlüğü tarafından, Acıpayam Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.05.2017 tarih ve 2017/263 Esas sayılı kararı ile İHTİYATİ TEDBİR ŞEHRİ KONULMASINA ait karar nedeniyle bu yerlerin yerinde bire bir incelenerek değerlendirilmesine ve Mahkeme sonuçlanıncaya kadar beklenmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporunun kabulü.

10/07/2017
116

 

 

10/07/2017
117

Gelirlerinin belediyemiz hizmet ve yatırımlarında kullanılmak üzere belediyemiz adına kayıtlı olan;İlçemiz Pınarbaşı Mahallesinde bulunan tapunun 118/67 - 120/32 - 194/3 - 201/7 - 206/2 - 221/45 - 222/93 - 223/115 - 193 – 219 - 224/1 – 36 - 39 - 226/2 - 60 - 234/32 - 236/30 - 239/36 - 246/30 - 280/1 - 281/5 - 282/4 no.lu, Güney mahallesinde bulunan tapunun 1197 – 1649 – 1782 – 4548 – 4703 – 6639  no.lu olmak üzere toplam 28 adet taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

10/07/2017
118

Teknik Hizmetler Sınıfında kadro karşılığı, tam zamanlı 2 Adet MÜHENDİS – 2 Adet TEKNİKER – 1 Adet EKONOMİST çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel ücretlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün “Mahalli İdareler Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları” başlıklı genelgesinde açıklanan 657 sayılı kanunun net aylık tutardan ödenmesi.

 

10/07/2017
119

Kelekçi Mahallesi, uygulamalı imar planında Park alanı olarak görülen mülkiyeti belediyemize ait Denizli İli, Acıpayam İlçesi,Kelekçi Mahallesi 0 ada 7601  numaralı parselin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Park ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

10/07/2017
120

Denizli Doğalgaz Dağıtım Projesi kapsamında İlçemize doğal gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla Bölge regülatör istasyonlarının, 

1-İlçemiz Aşağı Mahalle 159 sok.-157 sok.-232 sokakların arasında kalan parkın içerisine,

2-Aşağı Mahalle Gökgözpaşa Cad.-740 Sok.-193 Sokakların arasında kalan parkın içerisine,

3-Yukarı Mahalle Hacıbey Cad.-302 Sokakların arasında kalan parkın içerisine kurulması için izin verilmesini uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

10/07/2017
121

KUYUCAK Mahallesi, uygulamalı imar planında Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) alanı içinde  kalan mülkiyeti belediyemize ait Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kuyucak Mahallesi 0 ada 2585 no.lu parselin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mezarlık ve çevre  düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

10/07/2017
122

Yeşilyuva Mahallesi, 593 Ada 8 no.lu Avlulu Kerpiç Ev niteliğindeki taşınmaz ile  593 Ada 9 no.lu çeşme niteliğindeki taşınmazlar üzerine Kur’an Kursu ve Çevre düzenlemesi yapılacağından Türkiye Diyanet Vakfı Acıpayam Şubesine bedelsiz olarak devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

32

 

10/07/2017
123

Belediye Meclisinin  2017/AĞUSTOS ayı toplantısının  04 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ günü saat 15.00 Dedebağ Mahallesi Park kahvehanesinde yapılması