2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISI KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   05/01/2018

 

05/01/2018
1

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden, Belediyemiz  hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan yükleyici iş makinesi için Kamu Hizmetine tahsis edileceği (haczedilememesi için) hususunda Meclis Kararı alınması talebinin 11.Madde olarak gündeme alınması.

 

05/01/2018
2

Belediyemizin 2017 yılI gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Hüseyin CANSIZ,Remzi ŞAKIN,İdris CENGİZ,Muzaffer YILMAZ ve İmdat ALTUN’un Denetim Komisyonu olarak görev yapmak üzere seçildi.

 

05/01/2018
3

Zabıta Müdürlüğünün, Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

05/01/2018
4

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, Kısmi zamanlı olarak 1 adet Avukat, 1 adet Mimar, tam zamanlı olarak 1 Adet Peyzaj Mimarı, 6 adet Tekniker, 2 Adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  1 adet Ekonomist’in 2018 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

05/01/2018
5

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kumafşarı Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parselde bulunan belediyemize ait hissenin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

05/01/2018
6

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemiz adına kayıtlı Yeşilyuva  Mahallesi, 529 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 no.lu, 530 ada 1-2-3 ve 4 no.lu, 531 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 no.lu parsellerin Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

 

05/01/2018
7

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İlçemiz ÖREN Mahallesinde 4 adet, DODURGALAR Mahallesinde 1 adet, KARAHÖYÜKAFŞARI Mahallesinde 1 adet ve APA Mahallesinde 1 adet olmak üzere Toplam 7 adet belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  talebinin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesi.

 

05/01/2018
8

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Merkez Mahallelerindeki trafo alanlarına yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı süresi içinde verilen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi

 

05/01/2018
9

Numarataj çalışmaları ve NVİ işlenerek güncellenmesi ve bina üzerine kapı numaraları montaj işlemleri tamamlanan İlçemize bağlı Yeşilyuva- Yeşildere- Yumrutaş- Yazır- Dodurga- Dedebağı- Darıveren-  Akalan mahallelerimizden her bağımsız bölüm için numarataj ücretinin alınması için, Belediye Meclisinin 09/10/2017 tarih ve 173 sayılı kararının uygulanması.

 

05/01/2018
10

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemizde otopark bölgeleri ücretlerinin 2017 yılı emlak değerleri ve 2017 yılı yapı yaklaşık maliyetleri dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğinden otopark bölgeleri ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki talebinin İmar ve Bayındırlık komisyonuna havalesi.

2.OTURUM

08/01/2018

11

Belediyemize, Çevre Kirliliğinin Giderilmesi maksadıyla alınan 2017 Model, Motor No: 22280966, Şasi No: P034405JP17330019, mavi beyaz Pi 1051 A tipi LOADER marka lastik tekerlekli yükleyicinin kullanımında uyulacak taahhütname hükümlerine göre kullanılmak üzere kamu hizmetlerine tahsis edilmesi.

         

 

 

 

08/01/2018
12

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren,belediyemiz zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2018 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Büyükşehirlerin Belediye sınırları içindekiler için belirlenen aylık 487,00.-lira verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

08/01/2018
13

1 Adet Peyzaj Mimarı, 6 Adet Tekniker, 2 Adet Mühendis, 2 adet Programcı 1 Adet Ekonomist,Kısmi Zamanlı olarak; 1 Adet mimar, 1  adet Avukat’ın 2018 yılı için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları konulu genelgesinde açıklanan 657 Sayılı kanuna göre net aylık tutardan ödenmesini ve herhangi bir ek ödeme yapılmamasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

08/01/2018
14

Denizli İli Acıpayam İlçesi Ören Mahallesi,tapunun 104 ada 73 no.lu 108 ada 81 no.lu 108 ada 85 no.lu 148 ada 23 no.lu,

Dodurgalar Mahallesi,  tapunun 107 ada 2 no.lu,

 Avşar (Karahöyükafşarı) Mahallesi,tapunun 0 ada 4330 no.lu parsel olmak üzere toplam 7 adet taşınmazın satılmasını ve satış işlemlerinde Belediye Encümeninin yetkili olmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

08/01/2018
15

2018 yılı emlak beyan değerlerinin de yeniden değerlendirildiğinden emlak vergisi değerleri üzerinden hesaplanan;

1-(%100) 1. Bölge  126.-lira ve üzeri

2-(%90)   2.Bölge 66,00.-Lira ile 125,00.-Lira arası.

3-(%80)   3.Bölge 26,00.-lira ile 65,00.-lira arası.

4-(%70)  4.Bölge 1,00.-lira ile 25,00.-lira arasında alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

08/01/2018
16

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kumafşarı Mahallesi Mezarlık alanı içerisinde kalan 143 ada 1 no.lu 48.964,00 M2 yüzölçümlü parselde bulunan Acıpayam Belediyesi adına kayıtlı 35.124,00 M2 hissenin Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

08/01/2018
17

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi,

529 Ada 1 no.lu (45,34 m2), 2 no.lu(178,68 m2), 3 no.lu (19,34 m2), 4 no.lu ( 22,69 m2), 5 no.lu(29,80 m2), 6 no.lu(160,05 m2), 7 no.lu(60,41 m2), 8 no.lu (1835,40 m2);

530 Ada 1 no.lu (14,41 m2), 2 no.lu (13,48  m2), 3 no.lu (13,46 m2), 4 no.lu (14,46 m2),531 Ada 1 no.lu (27,36 m2), 2 no.lu(15,92 m2), 3 no.lu (19,92 m2), 4 no.lu (19,43 m2), 5 no.lu (14,11 m2), 6 no.lu (14,07 m2), 7 no.lu (13,74 m2), 8 no.lu (13,78 m2), 9 no.lu (14,26 m2), 10 no.lu (7,60 m2) parsellerin, Sosyal Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere, Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

08/01/2018
18

Mehmet GÜÇTÜ’nün Kabul edilen itirazı sonucu, Denizli İli, Acıpayam İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının N22b-08d-1c  pafta, 443500-443600 yatay, 4142600 - 4142700 dikey (ITRF-96) koordinatları arasında kalan 510 ada 1 no.lu parselin güney cephesine taşınması için hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması.

 

08/01/2018
19

Belediye Meclisinin  2018/ŞUBAT ayı toplantısının  02 ŞUBAT 2018 CUMA günü saat 15.00 Meclis Toplantı Salonunda  yapılması.