2017 HAZİRAN AYI BELEDİYE MECLİS KARARLARI

ACIPAYAM BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISI

 KESİNLEŞMİŞ MECLİS KARARLARININ ÖZETLERİ

KARAR                         TARİH VE SAYISI

                    K   A   R   A   R           Ö   Z   E   T   İ

1. OTURUM   02/06/2017

 

02/06/2017
89

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İmar planında Rekreasyon Alanında kalan, İlçemiz Kumafşarı Mahallesi 11593 no.lu parsel üzerine Belediyemiz tarafından imar planındaki haliyle kullanılmak üzere Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına tahsisinin yapılması hakkındaki talebi 8. madde olarak,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yazır Mahallesi 3129 ve 4710 Parsellerini kapsayan  alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi 9. madde olarak gündeme alınması.

 

02/06/2017
90

İlçemiz Aşağı-Yukarı-Çamlık-Yeni ve Pınaryazı Mahallelerinde yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı süresi içinde verilen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

02/06/2017
91

Belediyemiz tarafından işletilmekte olan, Acıpayam Belediyesi Akaryakıt İşletmesinin DENİZBANK Acıpayam Şubesinden alacağı çek karnesi için, 200.000,00-TL’ye kadar Acıpayam Belediye Başkanlığının kefilliğinin verilmesi.

 

02/06/2017
92

İlçemiz Corum Mahallesi 652, Kurtlar Mahallesi 2698l, Mevlütler Mahallesi 123 ada 4, Pınarbaşı Mahallesi 104 ada 23, Sırçalık Mahallesi 1807, Yeniköy Mahallesi 286 no.lu taşınmazlar üzerine Mahalle halkının ortak kullanımı için Pazaryeri-Düğün Salonu-Mevlüt-kültür evi salonu gibi sosyal etkinlik alanı olarak kullanılmak amacı ile Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına  tahsisinin yapılması.

 

02/06/2017
93

İlçemiz Kelekçi Mahallesinde bulunan 18 adet ve Çamlık Mahallesinde bulunan 1 adet toplam 19 adet taşınmazların satılması için satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin incelenmek üzere  Plan ve Bütçe  komisyonuna havalesi.

 

02/06/2017
94

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan ve otopark düzenlemesi yapılacağından Yeşilyuva Mahallesi 530 ada 1 parsel 531 ada 7-8-9 parseller ve bağımsız bölümlerin,5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

02/06/2017
95

Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca sehven Belediyemiz adına devri yapılan taşınmazların Belediye meclisimizce değerlendirilerek Bedel karşılığı veya Reisen Maliye Hazinesine tapu devrinin yapılıp yapılmaması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi

 

02/06/2017
96

Gündem dışı gelen, Maliye hazinesi adına kayıtlı olan ve imar planında rekreasyon alanında kalan Kumafşarı Mahallesi 11593 nolu parselin belediyemiz adına tahsisinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

02/06/2017
97

Gündem dışı gelen, İlçemiz Yazır Mahallesi 3129 ve 4710 Parsellerini kapsayan  alanda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelenmek üzere   İmar ve Bayındırlık  komisyonuna havalesi.

 

2.OTURUM

Dodurgalar Mahallesi Uygulamalı İmar Planında yol ve park alanı içinde kalan, Osman Oğlu Mustafa AN adına kayıtlı Denizli İli Acıpayam İlçesi Dodurgalar Mahallesi,köy civarı mevkii, 0 ada 5081 no.lu 4.080,00 M2  parselin, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa satın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

05/06/2017
98

 

 

05/06/2017
99

Denizli İli Acıpayam İlçesi Akalan  Mahallesi,köyiçi mevkii, 343 ada 2 no.lu 250 M2 parselin, 2942 sayılı kamulaştırma kanununa satın alınmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

05/06/2017
100

Belediyemizde mevcut bulunan;

8. Dereceli 1 Adet  Mühendis kadrosunun iptal edilerek, 8. Dereceli 1 adet  Tekniker,

11.dereceli 1 Adet  Teknisyen kadrosunun iptal edilerek, 8. Dereceli 1 adet Tekniker

8.dereceli 1 Adet Ev Ekonomisti iptal edilerek, 8.Dereceli 1 Adet Ekonomist kadrosunun   ihdas edilmesini uygun gören İdari İşler Komisyon Raporunun kabulü.

 

05/06/2017
101

İlçemiz Kelekçi Mahallesi, tapunun 292 – 1334 – 6748 – 6751 – 6752 - 9189 no.lu, 137  ada 6 no.lu, 194 ada, 6  no.lu, 195 ada 2 – 15 - 16 no.lu, 197 ada, 6 no.lu, 198 ada 1 no.lu, 199 ada, 8 no.lu, 207 ada, 2  no.lu, 208 ada 2 -3 - 6  no.lu, Çamlık Mahallesi, tapunun 871 ada 4 no.lu parseller olmak üzere toplam 19 adet taşınmazın satılmasını uygun gören Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulü.

 

05/06/2017
102

Denizli İli, Acıpayam İlçesi Aşağı, Yukarı, Çamlık, Yeni Mahalleler ile Pınaryazı Mahallesini kapsayan alan ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,25 Plan İşlem numarasıyla kayıtlı  1/1000  ölçekli Uygulama İmar  planı Revizyonuna yapılan itirazların  değerlendirilmesinde; itiraz eden; Mehmet BAHAT, Emirali ÖZMEN ve Acıpayam Kaymakamlığı Malmüdürlüğünün taleplerinin reddini uygun gören  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun kabulü.

 

05/06/2017
103

Yeşilyuva Mahallesi, uygulamalı imar planında meydan ve otopark alanında kalan Denizli İli, Acıpayam İlçesi,Yeşilyuva Mahallesi 530 ada 1 no.lu, 531 ada 7 – 8 - 9  no.lu parsellerin Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydan ve otopark düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasını uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

 

05/06/2017
104

Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan uygulamalı imar planında Rekreasyon Alanında kalan, Denizli İli Acıpayam İlçesi,köyiçi mevkii,0 ada 11593 no.lu 17.149 M2 arsa vasfındaki taşınmazın uygulamalı imar palanındaki haliyle kullanılmak üzere Maliye Hazinesinden Belediyemiz adına  tahsisinin yapılması.

 

05/06/2017
105

Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yazır Mahallesi, Tapunun 5-18 no.lu pafta, 3129 ve 4710 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının PİN = UİP-7146,1 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunun kabulü.

32

05/06/2017
106

Belediye Meclisinin  2017/TEMMUZ ayı toplantısının  07 TEMMUZ 2017 PAZARTESİ günü saat 15.00 yapılması