NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 06 NİSAN  2016 Çarşamba günü saat: 16.00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1) Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2) İlçemiz Karaismailler Mahallesinde bulunan Maliye adına kayıtlı 238 ada 12 nolu parselin bulunduğu alana Mahalle Halkının ortak kullanımı için Pazaryeri, düğün ve mevlit alanı yapılmak üzere Maliye Hazinesinden tahsisin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

3) İlçemiz Mahallelerinde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve Okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi  bulunan ve kullanılmayan okul yerlerine vatandaşlarımıza hizmet verecek Yaşlı ve Hasta Bakım Evi (Huzur Evi), Kapalı Kültür Evi, Pazaryeri, düğün ve mevlit alanı olarak kullanmak üzere belediyemize tahsisinin yapılmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

4) Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İlçemiz Akalan Mahallesi, Ucarı Mahallesi, Ovayurt Mahallesi, Yeşidere Mahallesi ve Darıveren Mahallesinde bulunan, belediyemiz adına kayıtlı arsaların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

5) Mustafa Ali SAĞUN’un İlçemiz Yukarı Mahalle 61 ada 12-15-16 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kanuni askı süreci içerisinde yapmış olduğu itirazına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

6) Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 21. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün, mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 301 ada 2 nolu parsel üzerinde irtifak hakkı talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

7) Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kararının alınması hakkındaki Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün yazısı.

8) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemizde mevcut bulunan 2 adet Teknisyen, 2 adet Zabıta Memuru ve 1 adet Muhasip kadro derecelerinin değiştirilmesi için düzenlenen evrakı ekindeki cetvelin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

9) Evkan ERDAĞ’ın Akalan Mahallesinde İçkili Balık-Kebap Lokantası açmak için İçkili Bölge gösterilmesi istemine dair Akalan Mahallesinde İçkili Bölgenin istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

10) İlçemiz Oğuz Mahallesi,Denizli Antalya Karayolu Oğuz Kavşağı 1/1000 Ölçekli uygulama İmar Palanı Değişikliğine yapılan itiraz talebinin değerlendirilmesi istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

11) Yeşilyuva Mahallesinde bulunan kat mülkiyetli Belediye Hizmet binası ve  Park Alanının Denizli Büyükşehir  Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Belediye Başkanının talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

12) Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kararının alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İdari İşler Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

13) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına 2 asil, 2 yedek Divan Katip üyesinin gizli oyla seçimi.

14) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19 uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine istinaden yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Başkanlık Divanına 1. Ve 2. Başkan Vekilinin gizli oyla seçimi.

15) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (a) bendi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 (iki) Encümen üyesi seçimi.

16) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24 üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesine istinaden Meclis İhtisas Komisyonları ile ilgili olarak;

a)      Kurulacak ihtisas komisyonlarının belirlenmesi.

b)      Komisyonların üye sayısının belirlenmesi.

c)      Komisyonların çalışma sürelerinin belirlenmesi.

d)     Oluşturulan ihtisas komisyonlarına üye seçimi.

17) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince 2015 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi sonucunda oluşturulan 2015 yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin bilgisine sunulması.

18) 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunun 41.maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Belediyemiz 2015 yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi

19- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.