MAYIS AYI GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 04 MAYIS  2016 Çarşamba günü saat: 16.00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1) Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64 üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2015 yılı Kesin Hesap Cetvelleri incelenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3) Acıpayam Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Hizmet binası yapmak üzere, İlçemiz Yukarı Mahalle 727 ada 3 nolu parselin Sosyal Güvenlik Kurumuna tahsisinin veya devrinin yapılması hakkındaki Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın önergesi.

4)Belediyemiz tarafından kamulaştırılan, İmar Planında Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis Alanı olarak görülen, İlçemiz Yukarı Mahalle 391 ada 1 nolu parselin Yüzme havuzu ve Sosyal Tesis alanı yapmak üzere  Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisinin veya devrinin yapılması hakkındaki Belediye Başkanı Hulusi ŞEVKAN’ın önergesi.

5) Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Alaattin Mahallesi 1926  nolu 25.925 M2 parsel mezarlık alanı olarak kullanıldığı için tahsisi talep edildiğinden,

Alaattin Mahallesi 1926 Nolu 25.925 M2 Parselin mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6) Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Belediyemiz adına kayıtlı Oğuz Mahallesi 1079 nolu 5.100 M2 ve 1080 nolu 10.850 M2 tarla vasfındaki parseller mezarlık alanı olarak kullanıldığı için tahsisi talep edildiğinden, Oğuz Mahallesi 1079 nolu 5.100 M2 ve 1080 nolu 10.850 M2 tarla vasfındaki taşınmazların mezarlık alanı olarak kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7) Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Park ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla projelendirilen Belediyemiz adına kayıtlı Alaattin Mahallesi 6045, 6046, 6047,6048, 6049, 6053, 6054, 6056, 6057, 6059, 6067, 6291 ve 6292 nolu parsellerin tahsisi talep edildiğinden, Alaattin Mahallesi 6045,6046,6047,6048,6049,6053, 6054,6056,6057,6059,6067,6291 ve 6292 nolu parsellerin Park ve meydan düzenlemesi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8) Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca, İlçemiz 746-536-417 sokaklar arasında kalan park alanında orta refüj sulamasında kullanılmak üzere, su deposu yapımı ve çevre düzenlemesi yapılacağı için Büyükşehir Belediyesi adına tahsisi talep edildiğinden, İlçemiz 746-536 ve 417 sokaklar arasında kalan tescil harici park alanının kullanım hakkının verilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

9) Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 21.Bölge Müdürlüğü 212.Şube Müdürlüğünce, İlçemiz sınırları içinde bulunan Akalan, Çakır Köyü köy ve Karataş, Alacain, Yeşilyuva ve Çanaktaş- Dereköy dereleri taşkın tesislerinin Belediyemizce  devralınması için  hazırlanan  devir sözleşmelerinin Belediye Meclisimizce  alınacak  karar sonrası,  Şube Müdürlüğüne  gönderilmesi talep edildiğinden, Mecliste  görüşülerek  taşkın tesislerinin    işletme-bakım   onarım çalışmalarının yapılması için devir alınıp-alınmaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

10) Akalan Mahallesinde ikamet eden vatandaşların belediyemize vermiş oldukları dilekçeleri ile   Akalan Mahallesinde tarım, hayvancılık  yapmak için mera alanından yer tahsisinin yapılması   talep edildiği için, Akalan Mahallesinde  mera alanından yer tahsis  edilebilmesi için   işlem yapılıp- yapılmaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

11)Park Bahçe ve Fen İşleri hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet çok amaçlı kamyonet pikap tipi araç alınması hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

12)Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İlçemiz Akalan Mahallesi, Ucarı Mahallesi, Ovayurt Mahallesi, Yeşidere Mahallesi ve Darıveren Mahallesinde bulunan, belediyemiz adına kayıtlı arsaların satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe  Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

13)Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün, Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin İncelendiğine dair İdari İşler Komisyon Raporunun görüşülmesi.   

14)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediyemizde mevcut bulunan 2 adet Teknisyen, 2 adet Zabıta Memuru ve 1 adet Muhasip kadro derecelerinin değiştirilmesi hakkındaki talebinin İncelendiğine dair İdari İşler Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

15)Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Karaismailler Mahallesinde bulunan Maliye adına kayıtlı 238 ada 12 nolu parselin bulunduğu alana Mahalle Halkının ortak kullanımı için Pazaryeri, düğün ve mevlit alanı yapılmak üzere Maliye Hazinesinden tahsisin yapılmasına ilişkin talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

16)Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Mahallelerinde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan ve Okul yeri olarak Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi  bulunan ve kullanılmayan okul yerlerine vatandaşlarımıza hizmet verecek Yaşlı ve Hasta Bakım Evi (Huzur Evi), Kapalı Kültür Evi, Pazaryeri, düğün ve mevlit alanı olarak kullanmak üzere belediyemize tahsisinin yapılmasına ilişkin talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17)Mustafa Ali SAĞUN’un, İlçemiz Yukarı Mahalle 61 ada 12-15-16 nolu parselleri kapsayan alanda hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kanuni askı süreci içerisinde yapmış olduğu itirazına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

18)Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 21. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcılığı Tesis ve Kontrol Müdürlüğünün, mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yeşilyuva Mahallesi 301 ada 2 nolu parsel üzerinde irtifak hakkı istemine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi. 

19)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçemiz Yumrutaş Mahallesi Köyiçi mevkii, 356 ve 357 nolu adaları kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli uygulama Plan değişikliğinin onanmasına ilişkin talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.    

20) Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.