EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 03 EKİM  2016 Pazartesi günü saat: 15.00’de DARIVEREN Mahallesi Belediye Kahvehanesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine istinaden hazırlanan “Performans Programı Taslağının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a maddesi gereğince görüşülmesi hakkındaki  Mali Hizmetler Müdürlüğünün  yazısı.

3- 2017 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 62.maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27-28-29. maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı,

4- 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi  2017 yılı vergi, resim, harç ve ücretlerine ilişkin “2017 Yılı Ücret Tarifesi"nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı,

5- Belediye Meclisinin 03/06/2016 tarih ve 2016/127 sayılı Meclis Kararı ile satılması uygun görülen, İlçemiz Yazır Mahallesinde bulunan 126 ada 5 nolu parsel meclis kararında sehven 16 ada 5 nolu parsel olarak yazıldığı için meclis kararının 126 ada 5 nolu parsel olarak düzeltilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6- Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Karahöyük Mahallesinde bulunan 41 adet, Dodurga Mahallesinde bulunan 4 adet ve Bedirbey Mahallesinde bulunan 1 adet toplam 46 adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7- Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca,Kültür ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla projelendirilen Belediyemiz adına kayıtlı Yeni Mahalle 288 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tahsisi talep edildiğinden, Yeni Mahalle 288 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Kültür ve Gençlik Merkezi yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 75.maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Belediyemizde mevcut bulunan Mimar ve Peyzaj mimarı Kadrolarının iptal edilerek Tekniker ve Teknisyen kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

9 -Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.