2018 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  2018 YILI OCAK  AYI  MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 05 OCAK 2018 Cuma günü saat: 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az,beşten çok olmamak üzere denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı.

4-Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere, Kısmi zamanlı olarak 1 adet Avukat, 1 adet Mimar, tam zamanlı olarak 1 Adet Peyzaj Mimarı, 6 adet Tekniker, 2 Adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 2 Adet Programcı,  1 adet Ekonomist’in 2018 yılında sözleşmeli statüde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

5-Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemiz adına kayıtlı Kumafşarı Mahallesi, 143 ada, 1 no.lu parselde bulunan belediyemize ait hissenin mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere devri talep edildiğinden, bu taşınmazın mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

6- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemiz adına kayıtlı Yeşilyuva  Mahallesi, 529 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 no.lu, 531 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 10 no.lu parseller üzerine Sosyal Tesis yapmak üzere devri talep edildiğinden, bu taşınmazların Sosyal Tesis Alanı olarak  kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesinin (d) bendine göre Denizli Büyükşehir Belediyesine devrinin yapılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

7- İlçemiz ÖREN Mahallesinde 4 adet, DODURGALAR Mahallesinde 1 adet, KARAHÖYÜKAFŞARI Mahallesinde 1 adet ve APA Mahallesinde 1 adet olmak üzere Toplam 7 adet belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

8- İlçemiz Merkez Mahallelerindeki trafo alanlarına yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin askı süresi içinde verilen itiraz taleplerinin değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

9- Numarataj çalışmaları ve NVİ işlenerek güncellenmesi ve bina üzerine kapı numaraları montaj işlemleri tamamlanan İlçemize bağlı Yeşilyuva- Yeşildere- Yumrutaş- Yazır- Dodurga- Dedebağı- Darıveren-  Akalan mahallelerimizden her bağımsız bölüm için numarataj ücretinin alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

10- İlçemizde otopark bölgeleri ücretlerinin 2017 yılı emlak değerleri ve 2017 yılı yapı yaklaşık maliyetleri dikkate alınarak güncellenmesi gerektiğinden otopark bölgeleri ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

11- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 27/12/2017