2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

                                                          T.C.

                                   ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                  2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 06 OCAK  2017 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis Salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı

 

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması

 

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt  ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti gurubunun Meclisteki üye sayısının Meclis Üye Sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere, Denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

 

3- Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğünün Yazısı

 

4- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik gereğince hazırlanan memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile ilgili Kadro İhdası, Boş Kadro Değişikliği, Dolu Kadro Değişikliği,  Dolu-Boş Kadro Durumu cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince karar alınması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

5- Belediyemizin değişik birimlerinde çalıştırılmak üzere 2017 yılında Kısmı Zamanlı olarak 1 Adet Avukat, 1 Adet Mimar, tam zamanlı olarak 1 adet Peyzaj Mimarı, 1 adet Mühendis, 1 Adet Teknisyen, 1 adet Programcı ve 4 Adet Teknikerin sözleşmeli statüsünde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

 

6- Belediyemizin devam eden ve başlanacak olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, Belediyemiz adına veya vatandaşlar adına tahsisli, Karahöyükafşarı  Mahallesinde bulunan 42  adet taşınmazın satılması ve satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

 

7- İlçemiz Dedebağı Mahallesinde ekli imar palanında Yol ve Konut alanı içerisinde Kalan ve Mevcutta zemin üzerinde Park ve Çocuk Parkı olduğundan 123 ada 22  nolu parselin  vatandaşlardan satın alınmasına veya 2942 sayılı  Kamulaştırılma kanununa göre Kamulaştırılması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

8- Yalçın BERBER’in Acıpayam İlçesi Yeşilyuva Mahallesi 469 ada 50 nolu parselini belediyemize hibe etmek istediğine dair talebinin kabulü konusunun, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin g bendine göre karar alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

9- Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Acıpayam İlçesi, Ucarı Mahallesi 1429 nolu taşınmazın satın alınması hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısı.

 

10-Ali Osman ASLANKARA ve hissedarlarının, İlçemiz Yassıhöyük Mahallesinde 5502-5503 ve 5581 nolu adlarına kayıtlı parseller imar planında park ve yol alanı içerisinde kaldığından satın alınmasına dair talebinin mecliste görüşülerek karar alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

 

11- Acıpayam İlçesi Kuyucak Mahallesinde Şehir Plancısına hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İlçe Merkezi ve Pınaryazı Mahallesini kapsayan alanda hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı değişikliğinin mecliste görüşülerek gerekli kararın alınması hakkındaki  talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

13- Yılmaz ELÇİN’in İlçemiz Pınaryazı Mahallesi, 1924 nolu taşınmazının  bulunduğu alanda Özel İdare tarafından tüm Zemin etüt ve uygulama için yasal prosedürlerinin tamamlandığı Ancak imar planının yapılamadığından belediyemiz tarafından imar planı yapılması talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

14-Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.