2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.   ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20. maddesi uyarınca 06 EKİM 2017 Cuma günü saat: 15.00’de GÖLCÜK Mahallesinde aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı.

1-Gelen Yazıların okunarak gündeme alınması.

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanan Performans Programı taslağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğinse görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

3-2018 Mali Yılı Acıpayam Belediyesi Taslak Bütçesinin,5393 sayılı Belediye Kanununun  18/b ve 62.maddeleri gereğince görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısı.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) fıkrası gereğince hazırlanan Acıpayam Belediyesi 2018 yılı Vergi,resim,harç ve ücretlerine ilişkin “2018 yılı Ücret Tarifesi”nin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yazısı.

5-İlçemiz Yukarı Mahallesi 431 Ada 1 Parselini kapsayan alanda, üst ölçek planına uygun olarak hazırlattırılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

6-İlçemiz Yumrutaş Mahallesinde 2 adet, Yeşildere Mahallesinde 7 adet, Köke Mahallesinde 1 adet, Toplam 10 adet belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve  Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yazısı.

7-5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve İlke Standartlarına dair yönetmelik gereğince, Belediyemizde dondurulan kadrosunda mevcut bulunan  İtfaiye Eri kadrosunun iptal edilmesi  hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Yazısı.

8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İlçemiz Yeşilyuva Mahallesinde, Belediyemiz adına kayıtlı bulunan, 24 adet arsa ve tarla vasfındaki taşınmazların satılması için meclis kararının alınması ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkındaki talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi-Kapanış. 02/10/2017

 

 

 

 

                                                                                                          Hulusi ŞEVKAN

                                                                                                           Belediye Başkanı