2016 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 05  ŞUBAT  2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

Yoklama ve Toplantının Açılışı

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

2- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Dodurgalar Mahallesi 5287 nolu parselin bulunduğu Park Alanına Halı Saha ve Çevre düzenlemesi yapılması amacıyla tahsis edilmesi istemine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

3- İlçemiz Yumrutaş Mahallesi Köyiçi mevkii, 356 ve 357 nolu adalarda yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi düzenlemesi yapılması için bu alanda İmar Plan Değişikliğinin tarafımızdan hazırlattırılıp-hazırlattırılmaması konusundaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

4-6360 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği tüzel kişiliği sona ererek Belediyemiz Mahallesine dönüşen köy ve beldelerin İmar Planına Esas Halihazır Haritaları, Jeolojik-Jeoteknik Etütleri ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılmasına dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

5-Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda, İlçemiz Yukarı Mahalle 222 ada 13 nolu parselin bulunduğu ve imar planında Park alanı olarak görünen alanın Ticari + Konut alanına çevrilmesi için alınan Belediye Meclisinin 11/06/2016 tarih ve 13 nolu Meclis Kararının iptal edilmesi ve konunun tekrar değerlendirilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

6-Ömer Ali KAR’ın,İlçemiz Yumrutaş Mahallesi, 932 parsel ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

7- Megavat Enerji Anonim Şirketi yetkilisi Hüseyin TEKİN’in, şirket adına kayıtlı Yeşildere Mahallesi N22 B 09B 3 pafta 214 ada 10 parsel ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

8- İlçemiz merkez ve mahallelerde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere beton parke ve bordür taşı alımı yapmak için kredi talebinde bulunulmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

9- İlçemiz Merkezinde yapılacak olan İş ve Kültür Merkezi yapımı için kredi talebinde bulunulmasına dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı.

10- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece ve kadro değişikliklerinin yapılabilmesi hususunda anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Dolu ve Boş kadro cetvellerinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Hayati DURAN’ın, İlçemiz Çamlık Mahallesi, 693 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Boğazdere Camii Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Memiş AKHOY’un 139 ada 24 nolu parselde bulunan kar gir misafirhanenin derneğe devir edilmesi talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Meclis Toplantı Gün ve saatinin belirlenmesi.