2016 OCAK AYI Ayı Meclis Gündemi

ACIPAYAM Belediye Meclisi, 5393 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca 08 OCAK  2016 Cuma günü saat: 15.00’de Belediye Meclis salonunda aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplantı yapacaktır.

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı

 

1-Gelen Yazıların Okunarak Gündeme Alınması.

 

2- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesine istinaden, Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Meclis Üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak ve her siyasi parti gurubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye sayısına oranlanması suretiyle olmak üzere, Denetim Komisyonu seçilmesine dair Mali Hizmetler  Müdürlüğünün yazısı.

 

 

3- Efkan Fındık ATALAY’ın Akalan Mahallesi İşken Deresi mevkiinde Fındıklar Çiftliği olarak tarım ve hayvancılık ile uğraştığı ve çiftliğine ulaşan yolun isminin olmadığı için Yol-Sokak isminin FINDIK ATALAY olması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

 

4-Boğazdere Çamii Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Memiş AKHOY’un 139 ada 24 nolu parselde bulunan kar gir misafirhanenin derneğe devir edilmesi talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı.

 

5- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece değişikliklerinin yapılabilmesi hususunda anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Dolu ve Boş kadro cetvellerinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısı.

 

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin değişik birimlerinde 2016 yılında 1 Avukat, 1 Adet Mimar, 1 Adet Mühendis ve 1 Adet Peyzaj Mimarının sözleşmeli statüsünde çalıştırılması ve aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

7-Zabıta Müdürlüğünün Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta hizmetlerinde çalışan personellere 2016 yılında ödenecek olan maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2.OTURUM   11/01/2016

 

Yoklama ve Toplantının Açılışı

 

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Abdullah ARGÜN’ün, İlçemiz Yeni Mahalle, 329 ada 2 ve 4 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair İmar ve Bayırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

2-Aralık Ayı Meclis toplantısında görüşülen ve 2016 yılı İlk toplantısında görüşülmesi için süre isteyen İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,  İlçemiz Yeni Mahalle  İçkili Yerler Bölgesi içinde kalan kısımlar İmar Planında Konut Alanı olduğu için Ticari Alana çevrilmesi ve bu alanda plan tadilatı yapılması çalışmalarının tamamlandığına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

 

3- Gündeme Alınan Hayati DURAN’ın, İlçemiz Çamlık Mahallesi, 693 ada 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yazısı.

 

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince memur kadrolarında  derece değişikliklerinin yapılabilmesi hususunda anılan Yönetmelik eklerine uygun olarak düzenlenen Dolu ve Boş kadro cetvellerinin incelendiğine dair İdari İşler Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

5- Gündem dışı olan, İlçemiz Yukarı Mahalle 222 ada 13 nolu parselin bulunduğu ve imar planında Park alanı olarak görünen alanın Denizli İdare Mahkemesinin kararı doğrultusunda Ticari + Konut alanına çevrilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının gündeme alınması ve değerlendirilmesi.

 

6-Meclis Toplantı gün ve saatinin belirlenmesi.